VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Podnošenje programa u oblasti sporta za 2019. godinu
Podnošenje programa u oblasti sporta za 2019. godinu

Podnošenje programa u oblasti sporta za 2019. godinu

Sportski savez Osečina
Karađorđeva 78
14 253 Osečina
Broj: 66-1-8/2019
Datum: 05.11.2019. godine

Na osnovu člana 137. i člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16), člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 11/2018) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019. godinu („Opštinski službeni glasnik“ br. 8/2019), Sportski savez Osečina raspisuje

JAVNI KONKURS

Za podnošenje programa u oblasti sporta za 2019. godinu

  1. Učesnici Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2019. godinu namenjenih projektnim aktivnostima sportskih organizacija (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina i koja su upisana u registar kod nadležnog organa. Sportska organizacija, odnosno udruženje, može podneti više prijava na Konkurs, a sredstva iz budžeta može dobiti za jedan program aktivnosti.
  2. Prijave na Javni konkurs podnose se na posebnom obrascu, u kancelariji broj 10 Opštinske uprave Osečina u kojoj se nalazi sedište Sportskog saveza Osečina, na adresi ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina, ili na pisarnici Opštinske uprave, ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:
SPORTSKI SAVEZ OSEČINA

”Ne otvarati – prijava na Javni konkurs za odobravanje i finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina za 2019. godinu

Naziv i adresa podnosioca prijave na Javni konkurs:________________________________

Kontakt osoba:____________________________

 

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

a) predlog projekta,

b) overene izjave i priloge iz predloga projekta,

v) dokaz da račun  sportske organizacije/udruženja nije u blokadi,

g) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa.

  1. Navedeni obrasci moraju biti popunjeni elektronski, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje organizacije, odnosno udruženja. Za preuzimanje pomenutih obrazaca kontaktirati Sportski savez Osečina na telefon 014 / 451 – 311 lokal 10, ili na e-mail: sportskisavezosecina@gmail.com, ili na internet prezentaciji opštine Osečina (www.osecina.com). Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.
  2. Postupak, ocenu i odluku o finansiranju predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za dodelu sredstava sportskim organizacijama imenovana od Predsednika opštine Osečina.
  3. Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu „Napred“.

Predlog godisnjeg programa_2019.

 

Sportski savez Osečina
Predsednik,
Vladimir Radivojević

Scroll To Top