VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda
Popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda

Popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda

Na osnovu čl.63. Zakona o javnim nabavkama(”Službeni glasnik RS” br.124/2012) Komisija za javnu nabavku donosi

ODLUKU

U delu II konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda, br.404-18/2015 od 22.04.2015. godine, Specifikacija radova, pod red.br.2. reči ”prevoz i ugradnja lomljenog kamena ø50 cm ≥” menjaju se i glasi ”nabavka, prevoz i ugradnja lomljenog kamena ø50 cm ≥”.

Produžava se rok za podnošenje ponuda do 04.05.2015. godine do 12 časova, otvaranje ponuda održaće se u 12,30 časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78.

Odluku objaviti na Portalu Uprave za javne nabavke i na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Broj:404-18/2015

Dana:27.04.2015.

ZA NARUČIOCA

Na osnovu čl. 63. st.5. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS br.124/12) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-18/2015)

1. Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com

2.  Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave

3. Vrsta postupka javne nabavke :javna nabavka male vrednosti

4. Produženje roka za podnošenje ponuda

5. Predmet javne nabavke : popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45111230-9-radovi na stabilizaciji terena .

6. Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabvaki : 30.04.2015.

7. Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 27.04.2015.

8. Razlog za produženje roka :izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda   do 04.05.2015.godine  do 12,00 časova.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije :konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs  kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10. Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 04.05.2015.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku broj 404-18/2015- popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda  –NE OTVARATI”

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11. Mesto, vreme i način otvaranja ponude:javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 04.05.2015. godine sa početkom u  12,30 časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Krađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se  neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12. Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 2 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13. Osoba za kontakt : Milan Urošević  014/451-158, email:soosecina@open.telekom.rs

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-18/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je popravka i sanacija posledica elementarnih nepogoda, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45111230-9-radovi na stabilizaciji terena.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

  • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
  • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
  • da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti , koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
  • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu tehničkog i finansijskog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina,Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 30.04.2015.godine do 12 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 30.04.2015. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 8,30 do 15,30 časova , 014/451-130,soosecina@open.telekom.rs, www.osecina.com

konkursna dokumentacija (word)

konkursna dokumentacija (pdf)

poziv (pdf)

poziv (word)

Scroll To Top