VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini)
Postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini)

Postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini)

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-26/2019
Broj odluke: 404-26/2019
Datum:14.06.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, u postupku javne nabavke postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini) – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 05.06.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini), br. 404-26/2019,  a dana 05.06.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je postavljanje zaštitne ograde u Karađorđevoj ulici (krak prema radio Osečini), usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 291.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

  1. SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154
  2. Marđo d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 48, matični broj 20304448, PIB 105068756

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Sopot, ponudio je cenu u iznosu od 289.000,00 din. bez PDV-a
  2. Ponđač Marđo d.o.o. Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 350.000,00 din.bez PDV-a

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Sopot i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.115 od 12.06.2019.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top