ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

 

izmena konkursne dokumentacije DZ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-41/2019
Дана:06.12.2019.
ОСЕЧИНА
__________________
________________

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом од 04.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:
1. Молимо вас за информацију везано за средства за финансијско обезбеђење где је у конкурсној документацији наведено да су потребне 4 менице и то :
– бланко меница за озбиљност понуде
– бланко меница за повраћај авансног плаћања
– бланко меница за добро извршење посла и
– бланко меница за отклањање грешака у гарантном року.
У моделу уговора финансијско обезбеђење члана 11 садржи:
– бланко меница за повраћај авансног плаћања
– бланко меница за добро извршење посла и
– бланко меница за отклањање грешака у гарантном року.
Молимо вас да нас обавестите да ли су потребне 4 менице како пише у конкурсној документацији за које сте нам дали менична писма страна 173-176 или 3 како је наведено у уговору.
ОДГОВОР:Потребно је доставити 4 менице. Меница за озбиљност понуде није укључена у модел уговора зато што потписивањем уговора статус понуђача престаје да важи, завршава се процес јавне набавке те остају на снази само средства финансијског обезбеђења које је потребно да достави извођач радова.

С поштовањем

Општинска управа Осечина
начелник

Милан Урошевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Општинска управа
Број:404-41/2019
Дана:06.12.2019.
ОСЕЧИНА
__________________
________________

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације

У вези са захтевом од 03.12.2019. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:
1.с обзиром на врсту поступка јавних набавки тј.резервисани поступак где је већ извршено ограничење понуђача молимо вас да из конкурсне документације избаците ISO стандарде додатно и због тога што су они покривени изјавом под моралном и материјалном одговорношћу за испуњење услова из члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама.
ОДГОВОР: наручилац ће уклонити услов за захтевање у конкурсној документацији ISO стандарде и поставити измену конкурсне документације. С обзиром да се измена објављује више од 8 дана пре отварања, није потребно продужити рок.

С поштовањем

Општинска управа Осечина
начелник

Милан Урошевић

konkursna dokumentacija

На основу  члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-41/2019

ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа

ул. Карађорђева  број 78,   Осечина

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У отвореном поступку јавне набавке: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка .

1. Наручилац: Општина Осечина, ул. Карађорђева бр.78, Осечина,  интернет адресa www.osecina.com позива све заинтересоване понуђаче  да поднесу понуду за јавну набавку извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

2. Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе, општина Осечина

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак – резервисана јавна набавка

4. Предмет набавке: извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка

 Ознака из општег речника набавки: 

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Релативан значај  сваког наведеног критеријума  биће наведен – појашњен у конкурсној документацији.

6.Начин преузимања конкурсне документације: на интернет адреси www.osecina.com или на Порталу јавних набавки.

  1. 7. Адреса: Општина Осечина, Карађорђева број 78, Осечина, на интернет адреси osecina.com

8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до дана 26.12.2019. до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  извођење радова на реконструкцији ДЗ Пецка – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се подноси у затвореној,  запечаћеној коверти, на напред наведену адресу  наручиоца или предаје лично на писарници Општинске управе Осечина. На полеђини коверте навести податке  о понуђачу са тачном адресом, бројем телефона-факса и именом особа за контакт. Понуда мора бити  попуњена  на  оригинал обрасцу  из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама општине Осечина, на дан истека рока за подношење понуда, односно дана  26.12.2019. године са почетком у  12 часова и 30 минута.

  • Понуђачи при отварању понуда морају комисији предати писмено овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.

10.Услови под којим понуђачи могу учествовати у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за све установе, организације, удружења или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, који задовољавају услове из члана 8. ЗЈН, тј. који у структури запослених имају најмање 30% запослених лица са инвалидитетом (при чему исти услов морају испуњавати и сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи), и који испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације.

11.Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети  у року од 15 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

  1. 12. Остали подаци:

Понуда  са варијантама није дозвољена.

  • Понуда треба да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
  • Незатворене, непотпуне и неблаговремене поднете понуде неће бити разматране.
  • Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 014/451-158, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

Scroll To Top