VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

 

izmena konkursne dokumentacije DZ

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-41/2019
Dana:06.12.2019.
OSEČINA
__________________
________________

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom od 04.12.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:
1. Molimo vas za informaciju vezano za sredstva za finansijsko obezbeđenje gde je u konkursnoj dokumentaciji navedeno da su potrebne 4 menice i to :
– blanko menica za ozbiljnost ponude
– blanko menica za povraćaj avansnog plaćanja
– blanko menica za dobro izvršenje posla i
– blanko menica za otklanjanje grešaka u garantnom roku.
U modelu ugovora finansijsko obezbeđenje člana 11 sadrži:
– blanko menica za povraćaj avansnog plaćanja
– blanko menica za dobro izvršenje posla i
– blanko menica za otklanjanje grešaka u garantnom roku.
Molimo vas da nas obavestite da li su potrebne 4 menice kako piše u konkursnoj dokumentaciji za koje ste nam dali menična pisma strana 173-176 ili 3 kako je navedeno u ugovoru.
ODGOVOR:Potrebno je dostaviti 4 menice. Menica za ozbiljnost ponude nije uključena u model ugovora zato što potpisivanjem ugovora status ponuđača prestaje da važi, završava se proces javne nabavke te ostaju na snazi samo sredstva finansijskog obezbeđenja koje je potrebno da dostavi izvođač radova.

S poštovanjem

Opštinska uprava Osečina
načelnik

Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-41/2019
Dana:06.12.2019.
OSEČINA
__________________
________________

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom od 03.12.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:
1.s obzirom na vrstu postupka javnih nabavki tj.rezervisani postupak gde je već izvršeno ograničenje ponuđača molimo vas da iz konkursne dokumentacije izbacite ISO standarde dodatno i zbog toga što su oni pokriveni izjavom pod moralnom i materijalnom odgovornošću za ispunjenje uslova iz člana 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
ODGOVOR: naručilac će ukloniti uslov za zahtevanje u konkursnoj dokumentaciji ISO standarde i postaviti izmenu konkursne dokumentacije. S obzirom da se izmena objavljuje više od 8 dana pre otvaranja, nije potrebno produžiti rok.

S poštovanjem

Opštinska uprava Osečina
načelnik

Milan Urošević

konkursna dokumentacija

Na osnovu  člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12,14/15,68/15)  i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-41/2019

OPŠTINA OSEČINA, Opštinska uprava

ul. Karađorđeva  broj 78,   Osečina

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka .

1. Naručilac: Opština Osečina, ul. Karađorđeva br.78, Osečina,  internet adresa www.osecina.com poziva sve zainteresovane ponuđače  da podnesu ponudu za javnu nabavku izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

2. Vrsta naručioca: Jedinica lokalne samouprave, opština Osečina

3. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak – rezervisana javna nabavka

4. Predmet nabavke: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

 Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 

45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi;

45262700 – adaptacija zgrada;

45420000 – radovi na ugradnji stolarije;

45454000 – radovi na rekonstrukciji;

45350000 – mašinske instalacije

5.Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Relativan značaj  svakog navedenog kriterijuma  biće naveden – pojašnjen u konkursnoj dokumentaciji.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije: na internet adresi www.osecina.com ili na Portalu javnih nabavki.

  1. 7. Adresa: Opština Osečina, Karađorđeva broj 78, Osečina, na internet adresi osecina.com

8.Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, odnosno do dana 26.12.2019. do 12,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU  izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka – NE OTVARATI“. Ponuda se podnosi u zatvorenoj,  zapečaćenoj koverti, na napred navedenu adresu  naručioca ili predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Osečina. Na poleđini koverte navesti podatke  o ponuđaču sa tačnom adresom, brojem telefona-faksa i imenom osoba za kontakt. Ponuda mora biti  popunjena  na  original obrascu  iz konkursne dokumentacije na srpskom jeziku, jasna, nedvosmislena, čitko popunjena u skladu sa uputstvom naručioca iz konkursne dokumentacije, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

9.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski,  u prostorijama opštine Osečina, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana  26.12.2019. godine sa početkom u  12 časova i 30 minuta.

  • Ponuđači pri otvaranju ponuda moraju komisiji predati pismeno ovlašćenje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda.

10.Uslovi pod kojim ponuđači mogu učestvovati u postupku javne nabavke: Pravo učešća u postupku javne nabavke je slobodno i pod jednakim uslovima za sve ustanove, organizacije, udruženja ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji zadovoljavaju uslove iz člana 8. ZJN, tj. koji u strukturi zaposlenih imaju najmanje 30% zaposlenih lica sa invaliditetom (pri čemu isti uslov moraju ispunjavati i svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači), i koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće iz člana 75. ZJN i dodatne uslove propisane konkursnom dokumentacijom (na osnovu člana 76. ZJN), i koji o tome dostave dokaze, shodno članu 77. istog Zakona i odredbama konkursne dokumentacije.

11.Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti  u roku od 15 dana, s tim što taj rok ne može biti duži od 25 (dvadeset pet) dana od dana otvaranja ponuda.

  1. 12. Ostali podaci:

Ponuda  sa varijantama nije dozvoljena.

  • Ponuda treba da važi najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
  • Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene podnete ponude neće biti razmatrane.
  • Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 014/451-158, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

Scroll To Top