VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

  konkursna dokumentacija-nabavka-goriva

konkursna dokumentacija-nabavka-goriva

Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina
Adresa Naručioca: Osečina,Karađorđeva 78
Internet stranica naručioca: www.osecina.com
Vrsta naručioca: Organ lokalne samouprave
Vrsta postupka javne nabavke:  javna nabavka male vrednosti broj

404 -5/2020

Vrsta predmeta: dobra
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, po opštem rečniku nabavki 09100000 – Goriva

 

Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda:

Cena – 70 pondera

Broj benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije – 30 pondera

Ukupno: 100 pondera

U slučaju da posle ocenjivanja ponuda dve ispravne i samostalne ponude ostvare jednak broj bodova naručilac će među njima izabrati ponudu onog ponuđača koji ima veći broj pondera na osnovu kriterijuma cene.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija preuzima se sa Portala javnih nabavki i sa internet stranice naručioca: www.osecina.com
Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponude se podnose neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorene na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponude se dostavljaju na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78 sa naznakom «Ponuda za javnu nabavku goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, po opštem rečniku nabavki 09100000 – Goriva, JN br. 404-5/2020 –  NE OTVARATI» -Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78

Na poleđini koverte mora biti ispisan tačan naziv, adresa i telefon ponuđača.

Rok za podnošenje ponude ističe 18.02.2020.  godine u 13,00 časova.

Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa. Naručilac će po okončanju postupka javnog otvaranja ponuda, vratiti ponuđačima, neotvorene, sve neblagovremeno podnete ponude, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.  Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 18.02.2020.godine sa početkom u 13,30 časova, na adresi Naručioca: Opštinska uprava Osečina,Karađorđeva 78.
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje (potpisano i overeno pečatom) za učestvovanje u otvaranju ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 2 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Lice za kontakt: Milan Urošević, 014/451-158

Scroll To Top