VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Preventivna deratizacija
Preventivna deratizacija

Preventivna deratizacija

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-16/2017
Broj odluke: 404-16/2017
Datum:21.04.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2,

matični broj 06766196, PIB 100228362, u postupku javne nabavke preventivna deratizacija – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 11.04.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, preventivna deratizacija, br. 404-16/2017,  a dana 11.04.2017. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je preventivna deratizacija, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 100.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

 1. Ekoprotekta d.o.o. Beograd, Nehruova 73, matični broj 17242148, PIB 101685653
 2. Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2, matični broj 06766196, PIB 100228362

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Ciklon 92 d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 94.779,00din. bez PDV-a
 2. Ponđač Ekoprotekta d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 106.900,00 din.bez PDV-a
 3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Ciklon 92 d.o.o. Beograd i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2, matični broj 06766196, PIB 100228362

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top