VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-42/2019
Broj odluke: 404-42/2019
Datum:19.09.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404  u otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu.

Obrazloženje

Naručilac je dana 16.08.2019. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-42/2019, za javnu nabavku prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu a dana 16.08.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina,  na portalu Službenih glasila RS.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka otvoreni postupak-usluge.

Predmet javne nabavke je prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 10.545.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1  ponuđač:

1.”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.Ponuđač ”Alko turs” d.o.o. Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 9.959.400,00 bez PDV-a

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda za prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2019/2020 godinu ponuda ponuđača ”Alko turs” d.o.o. Valjevo,  zavedena pod red.br.158 i predložio naručiocu njihov  izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik,  Veličko Marković  član i Suzana Gligorić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču:

”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top