VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno Odeljenje u Peckoj

Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno Odeljenje u Peckoj

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-28/2019
Broj odluke: 404-28/2019
Datum:20.06.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372, ponuda br.117 od 14.06.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno Odeljenje u Peckoj– nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 11.06.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno Odeljenje u Peckoj

br. 404-28/2019,  a dana 11.06.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno Odeljenje u Peckoj, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 114.187,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 

 1. ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372
 2. ” Steco Project ”Lonjin, Lonjin bb Ljubovija, matični broj 64602209, PIB 110038385
 3. ”Terra Projekt” Šabac, Patrijarha Pavla bb, matični broj 61888543, PIB 105882882

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija,  ponudio je procenat 1,79% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 102.197,11 din. bez PDV-a
 2. Ponđač ” Steco Project ”Lonjin ponudio je 1,82% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 103.909,91 din. bez PDV-a
 3. Ponđač ”Terra Projekt” Šabac ponudio je 1,85% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 105.623,00 din. bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik Komisije,   Marija Stepanović član Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372, ponuda br.117 od 14.06.2019. godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top