ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина
Ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина

Ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-35/2017
Број одлуке: 404-35/2017
Датум: 15.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЛД Безбедност пројект институт, Лозница, Ж. Јовановића 2/7, матични број 20708263, ПИБ 106930801 у поступку јавне набавке ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина, услуге – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 04.12.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина бр. 404-35/2017,  а дана 04.12.2017. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је ревизија ЛЕАП-а за општину Осечина

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 100.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

1.ЛД Безбедност пројект институт, Лозница, Ж. Јовановића 2/7, матични број 20708263, ПИБ 106930801

2.“Брестинг етно“ д.о.о. Лозница, Бакал Милосава бб,  матични број 20319496, ПИБ 105180961

3.Институт за безбедност у радној и животној средини д.о.о. Нови Сад, Александра Тишме 17/6, матични број 20358769, ПИБ 105326221

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач ЛД Безбедност пројект институт Лозница понудио је цену у износу од 100.000,00 дин. са ПДВ-ом (понуђач није обвезник ПДВ-а)
  2. Понуђач “Брестинг етно“ д.о.о. Лозница понудио је цену у износу од 120.000,00 дин. са ПДВ-ом (понуђач није обвезник ПДВ-а)
  3. Понуђач Институт за безбедност у радној и животној средини д.о.о. Нови Сад понудио је цену у износу од 180.000,00 дин. са ПДВ-ом

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача ЛД Безбедност пројект институт Лозница  и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Жељко Андрић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ЛД Безбедност пројект институт, Лозница, Ж. Јовановића 2/7, матични број 20708263, ПИБ 106930801, понуда од 11.12.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

 

Scroll To Top