ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга личног пратиоца детета број

Услуга личног пратиоца детета број

На основу  чл. 39a) , 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)  , припремљен је дана 09.08.2019. године,

 П О З И В за достављање понуда у поступку јавне набавке  –  Услуга личног пратиоца детета број  404-39/2019

Предметна конкурсна документација се доставља на основу  позива за подношење понуда. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде  и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  Услуга личног пратиоца детета

(НЕ ОТВАРАТИ)”.

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Осечина

Адреса: Карађорђева број 78

Интернет страница: www.osecina.com

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са чланом: 39 a , 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности 39a), у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.404-39/2019, су  Услуге

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН):85000000, 85300000

Контакт Лице за контакт: Милан Урошевић,Е – mail адреса: soosecina@mts.rs  

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Набавка се спроводи ради закључивања уговора.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Интернет стараница Наручиоца: www.osecina.com

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште  на адресу Наручиоца–Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  14253 Осечина, или лично у просторије, сваког радног дана 07,30 -15,30 сати. Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније до 19.08.2019. године до 12:00 часова. Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, односно 19.08.2019. године у 12,30 часова у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, доставе Комисији за јавну набавку овлашћење за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10  дана од дана отварања понуда.

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Сви мејлови који буду примљени после 14:00 часова отварају се првог наредног радног дана наручиоца.

Лице за контакт: Милан Урошевић, Мејл: soosecina@mts.rs  

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

Scroll To Top