VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Usluga ličnog pratioca deteta broj

Usluga ličnog pratioca deteta broj

Na osnovu  čl. 39a) , 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon)  , pripremljen je dana 09.08.2019. godine,

 P O Z I V za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke  –  Usluga ličnog pratioca deteta broj  404-39/2019

Predmetna konkursna dokumentacija se dostavlja na osnovu  poziva za podnošenje ponuda. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom za podnošenje ponude  i konkursnom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da ispunjava uslove definisane članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom:  Usluga ličnog pratioca deteta

(NE OTVARATI)”.

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Opštinska uprava Osečina

Adresa: Karađorđeva broj 78

Internet stranica: www.osecina.com

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u skladu sa članom: 39 a , 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon)

Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi kao javna nabavka male vrednosti 39a), u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br.404-39/2019, su  Usluge

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke (ORN):85000000, 85300000

Kontakt Lice za kontakt: Milan Urošević,E – mail adresa: soosecina@mts.rs 

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Nabavka se sprovodi radi zaključivanja ugovora.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.

Internet staranica Naručioca: www.osecina.com

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Ponude se dostavljaju putem pošte  na adresu Naručioca–Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  14253 Osečina, ili lično u prostorije, svakog radnog dana 07,30 -15,30 sati. Blagovremenom ponudom će se smatrati ponuda koja stigne na navedenu adresu najkasnije do 19.08.2019. godine do 12:00 časova. Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno. Javno otvaranje ponuda će se obaviti poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 19.08.2019. godine u 12,30 časova u prostorijama Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da, pre početka otvaranja ponuda, dostave Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Okvirni rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 10  dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti do isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

Svi mejlovi koji budu primljeni posle 14:00 časova otvaraju se prvog narednog radnog dana naručioca.

Lice za kontakt: Milan Urošević, Mejl: soosecina@mts.rs 

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

Scroll To Top