VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-8/2020)

1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com

  1. Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave

3.Vrsta postupka javne nabavke :otvoreni postupak

4.Produženje roka za podnošenje ponuda

5.Predmet javne nabavke : usluga snabdevanja električnom energijom, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  09310000- električna energija;

6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki :  14.02.2020.godine.

7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 09.03.2020.

8.Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda   do 20.03.2020.godine  do 12,00 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije :konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs  kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 20.03.2020.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku broj 404-8/2020 – usluga snabdevanja električnom energijom – NE OTVARATI”

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.03.2020. godine sa početkom u  12,15  časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se  neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom  u objektivno najkraćem  mogućem roku, a najdalje u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

13.Osoba za kontakt : Milan Urošević  014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” br.124/2012, 14/2015, 68/2015), načelnik Opštinske uprave  Osečina donosi

  O D L U K U o izmenama i dopunama  konkursne dokumentacije

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke male vrednosti usluga snabdevanja električnom energijom, br.404-8/2020 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije i to:

  • na strani 4. konkursne dokumentacije u tabeli široka potrošnja iza red.br. 9. dodaju se :

red.br.10. , 11., 12. ,13 ,14. i 15 . tako da tabela glasi:

 

POTROŠNJA STRUJE ZA 2019. GODINU
široka potrošnja
Br. Mesto merenja Merno mesto Planirana

energija za

2019. god

1. 0223441031 Zelena pijaca 3.900
2. 0223394880 Pecka 1.000
3. 0223435682 Karađorđeva 78 1.000
4. 0223433601 Braća Nedić 17 1.000
5. 0223404050 bilbord Plužac 1.000
6. 0223337614 Gornje Crniljevo 10.700
7. 0223250749 Mesna kancelarija Pecka 4.000
8. 0223404066 bilbord s.Osečina 5.700
9. 0223247924 Karađorđeva 114 3.200
10. 5017130511 OŠ Braća Nedić Osečina 1.000
11. 5017136501 Mesna zajednica Plužac 1.000
12. 5017136595 Mesna zajednica Bastav 1.000
13. 5017136544 Mesna zajednica Bratačić 1.000
14. 5017136536 Mesna zajednica Bratačić 1.000
15. 5017136447 Mesna zajednica Ostružanj 1.000
Ukupno:37.500
  • na strani 4. konkursne dokumentacije u tabeli javna rasveta iza red.br. 29. dodaje se :

red.br.30. tako da tabela glasi:

 

            POTROŠNJA STRUJE ZA 2019. GODINU

 

javna rasveta
Br. Mesto merenja Merno mesto Planirana

energija za

2019. god

1. 0223502789 Javna rasveta Lopatanj 3 4.300
2. 0223464217 P.J.Komirićanca 1.000
3. 0223502773 Javna rasveta Ostružanj 2 17.400
4. 0223481846 Javna rasveta Sirdija 10.800
5. 0223404108 Javna rasveta Belotić 4 16.600
6. 0223404092 Javna rasveta Komirić 16.000
7. 0223404071 Javna rasveta Piskavice 34.200
8. 0223445853 Javna rasveta Gornje Crniljevo 10.400
9. 0223376938 Javna rasveta Dragijevica 32.900
10. 0223476480 Javna rasveta Bastav 4.700
11. 0223367190 Javna rasveta Lopatanj 14.400
12. 0223400674 Javna rasveta Carina 29.500
13. 0223400318 Javna rasveta Bastav 5.000
14. 0223483618 Javna rasveta Tuđin 4.400
15. 0223450481 Javna rasveta Jadarska bb 20.800
16. 0223322670 Javna rasveta Braća Nedić 36.100
17. 0223246564 Bolnička 16 61.900
18. 0223246522  P.J.Komirićanca 32.700
19. 0223276470 Javna rasveta Komirić 1.000
20. 0223275921 Javna rasveta Osečina 6 29.500
21. 0223267543 Javna rasveta Sirdija 2 1.000
22. 0223250707 Pecka 74.800
23. 0223249387 Ostružanjski put 2 1.000
24. 0223249330 Cara Lazara 1 39.800
25. 0225753992 Javna rasveta Skadar 6.500
26. 0225753984 Javna rasveta Lopatanj 3 6.300
27. 0223502794 Javna rasveta Belotić 4 1.000
28. 0223400669 Javna rasveta Konjic 1.000
29. 5093884134 Pecka 30.000
30. 5062422230 Javna rasveta Gunjaci 2 1.000
Ukupno:898.300
  • na strani 16. obrazac strukture cena :
  Planirana energija

za 2019. god. (Kwh)

Javna rasveta 897.300
Široka potrošnja 31.500
  Planirana energija

za 2019. god. (Kwh)

Cena

po jed.mere bez PDV-a

 

Ukupna cena bez PDV-a.

 

Javna rasveta 897.300    
Široka potrošnja 31.500    
                                                                            Ukupno  

menja se i glasi:

  Planirana energija

za 2020. god. (Kwh)

Javna rasveta 898.300
Široka potrošnja 37.500
  Planirana energija

za 2020. god. (Kwh)

Cena

po jed.mere bez PDV-a

 

Ukupna cena bez PDV-a.

 

Javna rasveta 898.300    
Široka potrošnja 37.500    
                                                                            Ukupno  

 

  • na strani 21 konkursne dokumentacije u modelu ugovora, član 2. menja se tabela široke potrošnje i jave rasvete i glase :

 

široka potrošnja
Br. Mesto merenja Merno mesto
1. 0223441031 Zelena pijaca
2. 0223394880 Pecka
3. 0223435682 Karađorđeva 78
4. 0223433601 Braća Nedić 17
5. 0223404050 bilbord Plužac
6. 0223337614 Gornje Crniljevo
7. 0223250749 Mesna kancelarija Pecka
8. 0223404066 bilbord s.Osečina
9. 0223247924 Karađorđeva 114
10. 5017130511 OŠ Braća Nedić Osečina
11. 5017136501 Mesna zajednica Plužac
12. 5017136595 Mesna zajednica Bastav
13. 5017136544 Mesna zajednica Bratačić
14. 5017136536 Mesna zajednica Bratačić
15. 5017136447 Mesna zajednica Ostružanj
javna rasveta
Br. Mesto merenja Merno mesto
1. 0223502789 Javna rasveta Lopatanj 3
2. 0223464217 P.J.Komirićanca
3. 0223502773 Javna rasveta Ostružanj 2
4. 0223481846 Javna rasveta Sirdija
5. 0223404108 Javna rasveta Belotić 4
6. 0223404092 Javna rasveta Komirić
7. 0223404071 Javna rasveta Piskavice
8. 0223445853 Javna rasveta Gornje Crniljevo
9. 0223376938 Javna rasveta Dragijevica
10. 0223476480 Javna rasveta Bastav
11. 0223367190 Javna rasveta Lopatanj
12. 0223400674 Javna rasveta Carina
13. 0223400318 Javna rasveta Bastav
14. 0223483618 Javna rasveta Tuđin
15. 0223450481 Javna rasveta Jadarska bb
16. 0223322670 Javna rasveta Braća Nedić
17. 0223246564 Bolnička 16
18. 0223246522  P.J.Komirićanca
19. 0223276470 Javna rasveta Komirić
20. 0223275921 Javna rasveta Osečina 6
21. 0223267543 Javna rasveta Sirdija 2
22. 0223250707 Pecka
23. 0223249387 Ostružanjski put 2
24. 0223249330 Cara Lazara 1
25. 0225753992 Javna rasveta Skadar
26. 0225753984 Javna rasveta Lopatanj 3
27. 0223502794 Javna rasveta Belotić 4
28. 0223400669 Javna rasveta Konjic
29. 5093884134 Pecka
30. 5062422230 Javna rasveta Gunjaci 2

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava   Osečina

                                                                                     načelnik

Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-8/2020
Dana:09.03.2020.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 09.03.2020. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga snabdevanja električnom energijom dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:

 Ukonkursnoj dokumentaciji naveden je manji broj ed brojeva u odnosu na poslednji račun koji ste dobili ?

ODGOVOR: uočena je greška kod unosa ed brojeva i s tim u vezi biće izmenjena konkursna dokumentacija i produžen rok za podnošenje ponuda.

  1. PITANJE:

Obzirom da je napisano da je period snabdevanja za kalendarsku 2020, da li to znači da se ugovor zaključuje sa rokom važenja do 31.12.2020.godine.

ODGOVOR: da, ugovor se zaključuje sa rokom važenja do 31.12.2020.godine

S poštovanjem

Opštinska uprava Osečina

načelnik

Milan Urošević

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom

konkursna dokumentacija-snabdevanje-elektrcnom-energijom(pdf)

Na osnovu člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12,14/15,68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-8/2020

OPŠTINA OSEČINA, Opštinska uprava
ul. Karađorđeva broj 78, Osečina

O b j a v lj u j e POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1.Naručilac: Opština Osečina, Opštinska uprava, ul. Karađorđeva br.78, Osečina, internet adresa www.osecina.com poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za javnu nabavku usluga snabdevanja električnom energijom.
2.Vrsta naručioca: Jedinica lokalne samouprave, opština Osečina
3.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
4.Predmet nabavke:usluga snabdevanja električnom enegijom
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija
5.Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Relativan značaj svakog navedenog kriterijuma biće naveden – pojašnjen u konkursnoj dokumentaciji.
6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije: na internet adresi www.osecina.com ili na Portalu javnih nabavki.
7. Adresa: Karađorđeva broj 78, Osečina, na internet adresi www.osecina.com
8.Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, odnosno do dana 16.03.2020. do 12,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – NE OTVARATI“. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (nedelja, državni praznik) kao poslednji dan isteka roka smatraće se prvi sledeći radni dan do 12,00 časova. Ponuda se podnosi u zatvorenoj, zapečaćenoj koverti, na napred navedenu adresu naručioca ili predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Osečina. Na poleđini koverte navesti podatke o ponuđaču sa tačnom adresom, brojem telefona-faksa i imenom osoba za kontakt. Ponuda mora biti popunjena na original obrascu iz konkursne dokumentacije na srpskom jeziku, jasna, nedvosmislena, čitko popunjena u skladu sa uputstvom naručioca iz konkursne dokumentacije, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
9.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski, u prostorijama Opštinske uprave, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 16.03.2020. godine sa početkom u 12 časova i 15 minuta.
Ponuđači pri otvaranju ponuda moraju komisiji predati pismeno ovlašćenje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda.
10.Uslovi pod kojim ponuđači mogu učestvovati u postupku javne nabavke: Pravo učešća u postupku ima domaće ili strano pravno ili fizičko lice ( u daljem tekstu: ponuđač) koje podnese dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama kojim dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. stava 1. Zakona o javnim nabavkama.
Uz ponudu i dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama ponuđač ima obavezu da dostavi i druga dokumenta i obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji.
Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa ovim pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom .
11.Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u objektivno najkraćem mogućem roku, a najdalje u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
12. Ostali podaci:
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Ponuda treba da važi najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene podnete ponude neće biti razmatrane.
Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 014/451-158, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

Scroll To Top