VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva
Usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

Usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-5/2019
Broj odluke: 404-5/2019
Datum: 05.02.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR ”Put” preduzetnik Slavko Džida Valjevo, Vlade Zečevića br.25, matični broj 55836655, PIB 102789166, u postupku javne nabavke usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, ponuda broj 16 od 04.02.2019. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 24.01.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-5/2019, za javnu nabavku usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71247000-nadzor građevinskih radova, a dana 24.01.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 (dve) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

 Predmet javne nabavke je usluga stručnog nadzora na radovima na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, usluge

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 833.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo dva ponuđača:

1. SZR ”Put” Slavko Džida preduzetnik, Vlade Zečevića br. 25, matični broj 55836655, PIB 102789166

2.”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 20019280, PIB 103828460

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 (dve).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.Ponuđač SZR ”Put” preduzetnik Slavko Džida Valjevo, ponudio je 0,98 % od vrednosti kontrolisanih radova

2.Ponuđač ”Harmonija projekt”d.o.o. Valjevo, ponudio je 1,24 % od vrednosti kontrolisanih radova

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR ”Put” preduzetnik Slavko Džida Valjevo, zavedena pod brojem 16, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će predmetnu uslugu izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR ”Put” Slavko Džida preduzetnik, Vlade Zečevića br. 25, matični broj 55836655, PIB 102789166, ponuda broj 16 od 04.02.2019. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

ODGOVORNO LICE

 

  Milan Urošević

Scroll To Top