VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-45/2019
Broj odluke: 404-45/2019
Datum:25.10.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču – zajednička ponuda: Institut za bezbednost i  sigurnost na radu d.o.o.  Novi Sad, Koste Racina br.19, matični broj 08775265, PIB 102291652, Saobraćajni institut  CIP d.o.o. Beograd, Nemanjina 6/IV, matični broj 07451342, PIB 100003172 i Institut za ispitivanje  materijala a.d Beograd, Savski venac, Bulevar Vojvode Mišića 43, matični broj 07008139, PIB 100223617 , br.162 od 24.10.2019.godine   u postupku javne nabavke male vrednosti zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka, usluge.

Obrazloženje

Naručilac je dana 30.09.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, usluge,   zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka, br. 404-45/2019,  a dana 14.10.2019. godine poziv objavio na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.osecina.com .

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke male vrednosti – usluge.

Predmet javne nabavke je zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 416.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1  ponuđač:

 1. Zajednička ponuda:
 • Institut za bezbednost i  sigurnost na radu d.o.o.  Novi Sad, Koste Racina br.19, matični broj08775265, PIB 102291652
 • Saobraćajni institut  CIP d.o.o. Beograd, Nemanjina 6/IV, matični broj 07451342, PIB 100003172
 • Institut za ispitivanje materijala a.d Beograd, Savski venac, Bulevar Vojvode Mišića 43, matični broj 07008139, PIB 100223617

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđači: Institut za bezbednost i sigurnost na radu d.o.o.  Novi Sad,

Saobraćajni institut  CIP d.o.o. Beograd    i     Institut za ispitivanje  materijala a.d Beograd   ponudili su cenu u iznosu od 416.000,00 din.bez PDV-a                                   

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Institut za bezbednost i  sigurnost na radu d.o.o.  Novi Sad,  Saobraćajni institut  CIP d.o.o. Beograd    i     Institut za ispitivanje  materijala a.d Beograd , br. 162 od 24.10.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti u skladu sa Sporazumom grupe ponuđača o podnošenju zajedničke ponude u postupku javne nabavke male vrednosti zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka  br.01-2473/1 od 23.10.2019.godine

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Željko Andrić  član Komisije i Veličko Marković  član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču – zajednička ponuda: Institut za bezbednost i  sigurnost na radu d.o.o.  Novi Sad, Koste Racina br.19, matični broj08775265, PIB 102291652, Saobraćajni institut  CIP d.o.o. Beograd, Nemanjina 6/IV, matični broj 07451342, PIB 100003172 i Institut za ispitivanje  materijala a.d Beograd, Savski venac, Bulevar Vojvode Mišića 43, matični broj 07008139, PIB 100223617 , br.162 od 24.10.2019.godine

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top