VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska  uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke male vrednosti, broj JN 404-45/2019,  je zoniranje buke u naseljenim mestima Osečina i Pecka , usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  90742300 – usluge praćenja zagađenja bukom.

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu poslovnog i tehničkog kapaciteta.

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 24.10.2019.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 24.10.2019. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 3 (tri) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Željko Andrić, Opštinska uprava Osečina, od 8,00 do 15,00 časova , 014/451-311,  zeljko.andric@osecina.com

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-45/2019
Dana:22.10.2019.

OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 18.10.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku zoniranje buke u naseljenim mestima u Osečini i Peckoj dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:

  1. Ne postoji zakonski osnov da je ovlašćivanje organizacija za poslove merenja buke u životnoj sredini uslovljeno akreditacijom u skladu sa standardom SRPS ISO 17020. Molimo vas za izmenu tehničke dokumentacije.

 

ODGOVOR: u konkursnoj dokumentaciji na str.17. u delu B dodatni uslovi tačka 1. alineja 2. reči ” po standardu SRPS ISO / IEC 17020/2012” menjaju se i glase ”po standardu   SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996 – 2.”

S poštovanjem

Opštinska uprava Osečina

načelnik

Milan Urošević

 

Konkursna dokumentacija

 

Scroll To Top