VESTI:
Početna / javne rasprave / PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA OSEČINA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj : 501-4/2015

Datum :18.05.2015.god.

O S E Č I N A

Opštinska uprava osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno kominalne poslove u skladu sa članom 10. stav 7. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik broj: 135/04 i 36/09) daje sledeće

 O B A V E Š T E NJ E

O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosioc projekta Podgorina frucht d.o.o. iz Osečine, ulica Pere Jovanovića Komirićanca br: 27, podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Parnog kotlovskog postrojenja na biomasu“, čija realizacija se planira na katastarskoj parceli broj 4497, KO Osečina, na teritoriji opštine Osečina.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta i uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda, kao i uslova zaštite koje su utvrđene navedenim rešenjem, ne očekuju značajni negativni uticaj na životnu sredinu u toku korišćenja projekta.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva, opisu projekta, lokaciji objekta, pri čemu je organ imao u vidu naročito lokaciju projekta i propisane kriterijume za projekte navedene u Listi I i II projekata za koje je obavezna odnosno, za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje svakog radnog dana od 8-9 časova, u prostorijama Odeljenja za imovinsko – pravne poslove, urbanizam i stambeno – komunalne poslove, Opštinske uprave Osečina, ulica Karađorđeva br: 114, drugi sprat, soba 21.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije u roku od 10 dana od dana prijema Obaveštenja, mogu dostaviti ovom Odeljenju svoje mišljenje o donetom rešenju.

OPŠTINSKA UPRAVA

OSEČINA

Scroll To Top