VESTI:
Početna / javne rasprave / Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada
Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam i stambeno-komunalne poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) objavljuje

O B A V E Š T E NJ E
o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – otpadaka i ostataka od plastike u postrojenju za preradu plastike u „Krušik-plastika“ a.d u Osečini, ul. Pere Jovanović Komirićanca br. 35.

Operater „Krušik plastika“ a.d. iz Osečine, ul. Pere Jovanović Komirićanca br. 35, Osečina, podneo je zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji je klasifikovan kao otpad koji nije opasan indeksnog broja 02 01 04 -otpadna plastika, 07 02 13- otpadna plastika nastala u proizvodnji i upotrebi plastike, 12 01 05- otpad nastao obradom plastike, 12 01 13-otpad nastao zavarivanjem plastike,15 01 02- plastična ambalaža, 17 02 03- plastične cevi, 19 12 04- plastični i gumeni otpad, 20 01 39 – ostala otpadna plastika (RE), u postrojenju u Osečini, Pere Jovanovića Komirićanca 35, na katastarskoj parceli broj 88/7 K.O.Ostružanj Osečina varošica.

Obaveštenje

Scroll To Top