ВЕСТИ:
Почетна / КОНКУРСИ / КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЈУНИЦА МЛЕЧНИХ И КОМБИНОВАНИХ РАСА
КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ  УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ  ГРЛА ЈУНИЦА МЛЕЧНИХ И КОМБИНОВАНИХ РАСА

КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЈУНИЦА МЛЕЧНИХ И КОМБИНОВАНИХ РАСА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2021. годину (“Општински службени гласник“, број 12/2020) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2021. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 12.08.2021. године доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЈУНИЦА МЛЕЧНИХ И КОМБИНОВАНИХ РАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

01. Предмет:
– избор корисника средстава на основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за доделу подстицајних средстава за субвенционисање набавке уматичених приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса на територији општине Осечина у 2021. години, а у циљу реализације Програма мера подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2021. годину.

02. Програм мера:
– унапређење и развој сточарства, путем доделе бесповратних средстава пољопривредним произвођачима на територији општине Осечина у 2021. години, за суфинансирање куповине уматичених приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса у износу до 50% од набавне цене, не рачунајући износ ПДВ-а, или максимално до 100.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству.

03. Општи услови за добијање подстицајних средстава за набавку уматичених приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса:

• да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу у 2021. години;
• да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
• да су уматичена приплодна грла јуница млечних и комбинованих раса купљена у периоду од 01.01.2021. године па до дана утрошка средстава планираних за ову меру;
• да је подносилац захтева измирио сва потраживања по основу пореског дуга према Општинској управи Осечина;
• да су купљена уматичена приплодна грла јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци;
• да уматичена приплодна грла користи строго наменски и да их не отуђује у року од 3 године од дана потписивања уговора;
• да уматичена приплодна грла негује и одржава у добром здравственом и физичком стању и да их чува у адекватним објектима за смештај;
• да уматичена приплодна грла нису продата/купљена, нити на било који други начин отуђена сроднику у правој линији до четвртог, а у побочној линији до другог степена сродства;
• да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2021. години;
• да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и рурални развој у протекле 3 године.

04. Начин доделе субвенција:

Субвенције за набавку уматичених приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса ће се додељивати у износу до 50 % од набавне цене или максимално до 100.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству.

Субвенција за куповину уматичених приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса, одобрава се сваком пољопривредном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ субвенице по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава.
05. Потребна документација:

• Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021. годину;
• Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
• Потврда надлежног органа Општинске управе Осечина о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода;
• Готовински рачун који гласи на име подносиоца захтева или оверен уговор са одгајивачем уматичених приплодних јуница млечних и комбинованих раса који гласи на име подносиоца захтева;
• Отпремницу за купљена уматичена приплодна грла јуница млечних и комбинованих раса која гласи на име подносиоца захтева;
• Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско плаћање или плаћање картицом доставља се фискални исечак;
• Изјава подносиоца захтева да није користио средства Републике Србије за исту намену, да уматичена приплодна грла користи строго наменски, да их не отуђује у року од 3 године од дана потписивања уговора и да матичена приплодна грла негује и одржава у добром здравственом и физичком стању и да их чува у адекватним објектима за смештај;
• Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
• Потврда из матичне евиденције да су приплодна грла јуница млечних и комбинованих раса уматичена или педигре за иста грла;
• Уверење о здравственом стању уматичених приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса издато од стране надлежне ветеринарске установе.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се узимати у разматрање.

Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина – Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20 улица Карађорђева број 114.

Конкурс ће бити отворен до 06.09.2021. године.

Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.
Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина, недељном листу “Напред“ и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

Општинско Веће општине Осечина,
Број: 060-31/2021 дана 12.08.2021. године

Oпштинско веће
Председник

Никола Томић с.р.

Scroll To Top