VESTI:
Početna / lokalna samouprava / CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad u Osečini osnovan je 01.04.1990.godine.Nalazi se na adresi ul.Karađorđeva 114, 14253 Osečina. Kao vrsta ustanove socijalne zaštite , Centar pruža pomoć građanima i njihovim porodicama kada dođu u stanje socijalne potrebe.

 U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Centar sarađuje sa:

Lokalnom samoupravom, mesnim zajednicama, školama, sudovima, policijom, domovima zdravlja, dečijim vrtićem, crvenim krstom, nevladinim organizacijama, verskim zajednicama itd.

Po najnovijim statističkim podacima popisa stanovništva na teritoriji opštine Osečina ukupno je popisano 12.866 lica, od tog broja trenutno na teritoriji opštine ima 12.571 stanovnik, a ostali 226 lica se nalaze u inostranstvu.Od celokupnog broja stanovnika njih 2.730 sa mestom življenja je u varošici Osečina, ostalih 9.841 stanovnik je u selima opštine kojih ukupno ima 19.Stanovništvo opštine je raspoređeno na 4.248 domaćinstava i u 6.060 stanova.

Na teritoriji opštine na evidenciji u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u opštini Osečina ukupan broj nezaposlenih je 1173 , a ukupan broj penzionera je 2.941 lice .Od tog broja 2.132 lica je korisnik starosne penzije, 321 lice je korisnik invalidske penzije i 488 lica je ostvarilo porodičnu penziju.

Ukupan broj korisnika socijalne i porodično pravne zaštite u 2012.godini je 711.Od tog broja 204 su deca, 37 su mladi, 334 su odrasli i 136 su stariji.Od ukupnih korisnika 327 lica je korisnik novčane socijalne pomoći u 160 porodica, 105 korisnika su deca, 19 mladi, 159 odrasli i 44 su stari.U 2012.g. evidentirano je 105 osoba sa invaliditetom tj. korisnici dodatka za pomoć i negu i uvećanog dodatka za pomoć i negu, 12oro dece se nalazilo na smeštaju od tog broja 10 je u hraniteljskoj porodici a dvoje dece u Instituciji socijalne zaštite, dok je broj punoletnih na smeštaju 7 lica.Takođe su date 172 jednokratne pomoći u toku godine.Centar je radio i na zahteve drugih organa najviše od Suda, tako da je 17oro dece evidentirano u sukobu sa Zakonom i asocijalnim ponašanjem, kao i 13oro dece pod starateljskom zaštitom i 8 odraslih.Za dvoje dece je realizovan postupak usvojenja, jedno je inostrano.

U 2012. godini na teritoriji opštine sklopljeno je 46 brakova, a 10 brakova se nalazilo u postupku razvoda na evidenciji Centra za socijalni rad, kao i 11 porodica sa poremećenim porodičnim odnosima.

U Centru za socijalni rad u 2012.g. radilo je: dva socijalna radnika od njih jedan je pripravnik primljen sa dozvolom nadležnog Ministarstva rada, zapošnjavanja i socijalne politike a po odlasku socijalne radnice u penziju, pedagog sa polovinom radnog vremena, psiholog po ugovoru do trećine radnog vremena, pravnik i radnik na administrativno-računovodstvenim poslovima. Od nove godine istekao je ugovor psihologu, tako da je angažovan psiholog sa polovinom radnog vremena, što će nadamo se značajno doprineti stručnom radu u vođenju slučaja i adekvatnom timskom radu kada je to potrebno.

Centar za socijalni rad i u 2012.g. radio je u dve prostorije, vlasništvo opštine Osečina koje su smeštene na trećem spratu poslovne zgrade u Karađorđevoj 114, do avgusta meseca 2012. U avgustu smo dobili novi prostor takođe 2 kancelarije prostorno manje od prethodnih i u prizemlju iste zgrade, gde sada radi 6 zaposlenih radnika Centra, tako da i dalje ostaje problem neadekvatnog prostora.

Konatakt podaci Centar za socijalni rad Osečina

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „NAPREDAK“ U OSEČINI

DIREKTOR – Jovana Milanović

E-mail  –  czsrosecina@gmail.com

ADRESA I POŠTANSKI BROJ –KARAĐORĐEVA 114, 14253 OSEČINA

TELEFON/FAKS 014/451-077, 014/451-077

Izveštaj o radu Centra za Socijalni rad “NAPREDAK” Osečina

Centar-izvestaj-o-radu-2015

– izvestaj o radu 2012.godina

Scroll To Top