VESTI:
Početna / Odluke Veća

Odluke Veća

Na osnovu čl. 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik RS” br.129/07 i 83/2014-dr.zakon), člana 65. Statuta opštine Osečina (”Opštinski službeni glasnik ”broj 7/08 i 6/2015), člana 50. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke (br.404-37/2015 od 25.11.2015. godine), člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (”Opštinski službeni glasnik” br.10/08 ), Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 08.02.2019. godine donelo je

GODIŠNJI PLAN KONTROLE JAVNIH NABAVKI

Predmet kontrole

Čl.1

Plan kontrole javnih nabavki (u daljem tekstu: Plan kontrole) obuhvata kontrolu mera, radnji i akata lica zaposlenih kod naručioca angažovanih u postupku planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama predviđenih u Planu javnih nabavki Opštinske uprave Osečina (u daljem tekstu: Naručilac) i to:

 1. postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke sa stanovišta potreba i delatnosti Naručioca;
 2. kriterijuma za sačinjavanje tehničke specifikacije odnosno da li tehničke specifikacije i količine određenog predmeta nabavke odgovaraju stvarnim potrebama Naručioca
 3. opravdanost dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i kriterijuma za dodelu ugovora
 4. načina i rokova plaćanja, avanse, garancije za date avanse
 5. izvršenja ugovora, a posebno kvalitet isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno izvedenih radova
 6. stanja zaliha
 7. način korišćenja dobara i usluga

Opšti cilj kontrole

Čl.2.

Cilj Plana kontrole je da se javne nabavke sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) kako bi se obezbedili:

 1. celishodnost i opravdanost javne nabavke – pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta i potrebnih količina, za zadovoljavanje stvarnih potreba Naručioca;
 2. ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava, odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovoljnijoj ceni;
 3. transparentno trošenje javnih sredstava;
 4. obezbeđenje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne nabavke.

Subjekt kontrole

Čl.3.

Subjekt kontrole su sva lica i organizacioni delovi koji su učestvovali u postupku planiranja javnih nabavki, postupku javnih nabavki, postupku izvršenja ugovora i realizacije sredstava obezbeđenja, kao i sva lica koja su učestvovala u nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje i koja su pružala stručnu pomoć.

Lica zadužena za kontrolu javnih nabavki

Čl.4.

Kontrolu planiranja, sprovođenja i izvršenja javnih nabavki su dužna da obavljaju sva lica zaposlena kod Naručioca koja u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mesta, po svojoj redovnoj zaduženosti obavljaju poslove kontrole dokumentacije ( predsednik, zamenik predsednika, predsednik Skupštine, sekretar, načelnik, rukovodioci Odeljenja, interni revizor, računovodstvo, lice zaduženo za kontrolu javnih nabavki, službenik za javne nabavke), a sve u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javne nabavke i ovim Planom kontrole.

U obavljanju poslova kontrole ova lica su obavezna da postupaju odgovorno, objektivno, stručno i da poštuju principe poverljivosti podataka kao i načela propisana Zakonom.

U toku vršenja kontrole javnih nabavki sve organizacione jedinice i zaposleni su dužni da dostave kontrolorima javnih nabavki tražene informacije i dokumenta koja su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom, u realnom roku koji omogućava organizacionoj jedinici da pripremi i dostavi traženu dokumentaciju ili informacije.

 

Postupak kontrole

Čl.5

Postupak kontrole sprovodi ovlašćeni zaposleni (kontrolor) u zavisnosti od faze postupka javne nabavke, u skladu sa ciljevima kontrole i to na sledeći način:

 

Predmet kontroleCilj kontroleSubjekt kontrole (lice ili jedinica ovlašćeno/a da sprovodi deo postupka javne nabavke)KontorlorOkvirni datum kontrole
12345
Dostavljanje, prijem pismena, način čuvanja poverljivih podatakaTransparentnost, zakonitost postupka, zaštita podatakaprijemna kancelarijanačelnik Opštinske upraveJednom u toku tri meseca
Postupak planiranja javnih nabavkiCelishodnost i opravdanost javne nabavkenačelnici OdeljenjaOpštinsko većeJednom u toku tri meseca
Sprovođenje postupka javne nabavkeEkonomično i efikasno trošenje javnih sredstava, odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovoljnijoj ceni;

-transparentno trošenje javnih sredstava;

-obezbeđenje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne nabavke

Komisija za javnu nabavkuOpštinsko većeJednom u toku tri meseca
Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci, konkursne dokumentacije i drugih akata u postupku javne nabavkeObezbeđivanje javnosti i transparentnosti postupkaSlužbenik za javne nabavkenačelnik Opštinske upraveJednom u toku tri meseca
Otvaranje ponuda– Obezbeđivanje javnosti i transparentnosti postupka ;

– Obezbeđivanje konkurencije i jednakosti ponuđača

Komisija za javne nabavkenačelnik Opštinske upravePrilikom otvaranja svake ponude
Način evidentiranja svih radnji i akata, čuvanja dokumentacije u vezi sa javnim nabavkama i vođenje evidencije zaključenih ugovora i dobavljača– Obezbeđivanje zakonitosti postupkaslužbenik za javne nabavkenačelnik Opštinske upraveNajmanje jednom u toku godine
Kontrola nabavki na koje se zakon ne primenjuje (čl.7, čl.39.st.2, čl.122. i čl.128. Zakona)– Ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava, odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovoljnijoj ceni;

– Transparentno trošenje javnih sredstava;

– Obezbeđivanje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne nabavke

službenik za javne nabavkenačelnik Opštinske upraveJednom u toku tri meseca
Praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci– Pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta i potrbnih količina, za zadovoljavanje stvarnih potreba Naručiocanačelnici Odeljenjanačelnik Opštinske upraveJednom u toku tri meseca
Nadzor nad izvršenjem Plana nabavki– Sprovođenje postupka javne nabavke i dodela ugovora u rokovima i na način propisan Zakonomnačelnici Odeljenjanačelnik Opštinske upraveJednom u toku tri meseca

Čl.6

Po obavljenoj kontroli ovlašćeni kontrolor sačinjava nacrt izveštaja u kome moraju biti navedeni: cilj kontrole, predmet kontrole, vreme početka i završetka kontrole, ime lica koje je vršilo kontrolu, spisak dokumentacije nad kojom je ostvaren uvid tokom kontrole, nalaz, zaključak o izvršenoj kontroli i eventualnim uočenim nepravilnostima, predlog mera i preporuke u cilju otklanjanja eventualnih nepravilnosti.

Na nacrt izveštaja, subjekt kontrole, može dati pisani prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja nacrta.

Nakon usaglašavanja nacrta izveštaja ovlašćeni kontrolor sačinjava izveštaj o sprovedenoj kontroli i dostavlja načelniku Opštinske uprave i subjektu kontrole.

Čl.7.

Ukoliko su u izveštaju uočene nepravilnosti prilikom sprovođenja postupka javne nabavke, načelnik donosi odluku o potrebnim merama koje će se preduzeti u skladu sa pozitivnim propisima o nepoštovanju radnih obaveza.

U suprotnom, izveštaj se dostavlja na čuvanje arhivi u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.

Vanredna kontrola

Čl.8.

Ukoliko postoje saznanja koja ukazuju na eventualne slabosti u postupku planiranja, sprovođenja ili izvršenja nabavki, a čija kontrola nije predviđena ovim Planom kontorle može se sprovesti i vanredna kontrola, a u skladu sa Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

Vanrednu kontrolu vrši lice ovlašćeno od strane načelnika Opštinske uprave.

Izveštaj o vanrednoj kontroli sadrži: lice koje je sprovelo kontrolu, subjekt kontrole, vreme kontrole, predmet kontrole, kao i zaključak o izvršenoj kontroli i uočenim eventualnim nepravilnostima.

Izveštaj iz st.2 ovog člana ovlašćeni kontrolor dostavlja načelniku Opštinske uprave u roku od 8 dana od preduzete radnje.

Završna odredba

Čl.9.

Ovaj Plan objaviti u ”Opštinskom službenom glasniku” i isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Opštinsko veće opštine Osečina

Broj 060-12/2019, dana 08.02.2019.2019.godine

Predsednik Veća,

Dragan Aleksić s.r.

 

Scroll To Top