ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / Из извештаја о раду ОУ осечина за 2012. годину
Из извештаја о раду ОУ осечина за 2012. годину

Из извештаја о раду ОУ осечина за 2012. годину

Општинска управа, један од општинских органа, организована је као јединствена служба у оквиру које се налази неколико јединица за вршење сродних послова. То су: 1) Одељење за општу управу и послове органа општине; 2) Одељење за буџет, привреду и јавне службе; 3) Одељење за инспекцијске послове; 4) Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и стамбено комуналне послове; 5) Одељење за заједничке послове; и 6) Служба за пореску администрацију.

У Општинској управи на дан 31.12.2012. године било је запослено 41 лице, од тога 15 са високом стручном спремом, осам са вишом, 10 са средњом и осам осталих.

– У прошлој години по захтевима странака поступано је што је могуће пре и у центру радних активности били су грађани са остваривањем својих права. Управни поступак спроводио се законито. У целини посматрано послови су обављани ефикасно и ажурно. На рад управе није било писмених примедби – каже Милан Урошевић, начелник Општинске управе.

Годишњи извештај добио је „зелено светло” од Општинског већа, које је утврдило предлог закључка којим се предлаже Скупштини општине да се извештај прихвати, с обзиром да није било примедби које би довеле у питање његово прихватање.

У извештају је наведено да је у 2012. години у Одељењу за општу управу и послове органа општине решено 367 захтева, од тога 27 јавних набавки. Донето је 948 решења и извршено исто толико промена у бирачком списку, у који је на дан одржавања избора за народне посланике у Народној скупштини било уписано 11.095 бирача са правом гласа. У Осечини и Пецкој у матичне књиге рођених било је 33 уписа, у матичне књиге венчаних 66, а у матичне књиге умрлих 145 уписа. Издато је 2.257 извода из матичне књиге рођених, 439 из матичне књиге венчаних и 274 из матичне књиге умрлих.

Одељење за буџет привреду и јавне службе редовно је пратило остваривање јавних прихода и извршење јавних расхода. Прошле године урађена су три ребаланса буџета, поднет један извештај о шестомесечном извршењу буџета и урађен завршни рачун за 2011. годину, а сви документи усвојени су од стране Скупштине општине. Укупни приходи и расходи Општинске управе у 2012. години износили су по 49.172.643,39 динара. Значајна активност остварена је у Канцеларији за младе, као и у Канцеларији за локални економски развој. Примљено је, обрађено и Агенцији за привредне регистре прослеђено 132 захтева за регистрацију привредних субјеката (оснивање радњи, промена података о предузетницима, брисање из евиденције). Од 18 пренетих из претходне године и 70 новопримљених захтева из области борачко-инвалидске заштите решено је 68, а решавање осталих је у току.

Одељење за инспекцијске послове извршило је 361 преглед и донело исто толико решења. Издато је 783 дневних дозвола за пазарне и вашарске дане, а од месечних дозвола-закупа јавних површина четвртком остварен је приход од 262.300,00 динара. За откупна места за пољопривредне производе, којих је било 86, наплаћено је 510.000,00 динара. Приход од еко-таксе износио је 407.708,24 динара.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-комуналне послове, поред 625 незавршених предмета од раније за обраду је имало још 61 захтев. Завршена су 73 предмета, а од пренетих за 2013. годину било је 290 предмета легализације, за које су послата обавештења за допуну документације. Поред тога, у овом Одељењу идато је 830 уверења по изјавама сведока, у вези с тим, као и у поступку решавања имовинско-правних послова, саслушано је преко 2.500 лица, односно странака, и састављено исто толико записника.

Кроз књигу поште на писарници послато је 4.154 пошиљке, а преко доставне књиге за Осечину – 3.905. Архивирано је 534 предмета.

Од бројних активности Пољопривредне службе три су доминатне: 1) Пружање стручне помоћи за око 100 пољопривредних произвођача из општине око набавке прикључних машина и система за водоснабдевање уз државну субвенцију од 40 одсто; 2) Набавка и подела 40.000 садница шљива за подизање нових 100 хектара шљивика, уз субвенцију од стране локалне самоуправе; 3) Набавка и расподела расних јагањаца – око 350 за 40 пољопривредних газдинстава, уз заједничко учешће сточара и општине.

Служба за пореску администрацију у извештајном периоду донела је 1.229 решења о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 30 о утврђивању пореза на имовину од правних лица, 220 предузетницима и 69 правним лицима о утврђивању локалне комуналне таксе за истицање фирми, 1.513 решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица и 936 решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине правним лицима…

 

Scroll To Top