ВЕСТИ:
Почетна / Uncategorized

Архива из : Uncategorized

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020

Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Председника Народне скупштине Републике Србије 01 број 013-396/20 од 04.03.2020. „Службени гласник“ РС 19/2020 од 4.3.2020. године и Решењем Општинске изборне комисије бр. 013-9/2020 од 11. маја 2020. године о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Осечина, расписаних 4. марта 2020. године,расписани су ИЗБОРИ ... Read More »

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

konkursna-dokumentacija-gorivo konkursna-dokumentacija-gorivo   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса Наручиоца: Осечина,Карађорђева 78 Интернет страница наручиоца: www.osecina.com   Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности број 404 -13/2020 Врста предмета: добра Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег ... Read More »

О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка хватање, уклањање паса са јавних површина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-5/2018 Број одлуке: 404-5/2018 Датум: 06.02.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Хигијена Томић” Рубрибреза, ... Read More »

Одлука о додели уговора: Набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке набавка сигурносних седишта за новорођену децз у 2018. години, добра – набавка на коју ... Read More »

Scroll To Top