ВЕСТИ:
Почетна / економија / Природни ресурси
Природни ресурси

Природни ресурси

Пашњаци и ливаде – на територији општине Осечина под пашњацима и ливадама налази се укупно 5 518 ha, те, с обзиром на конфигурацију терена , постоје одлични предуслови за бављење сточарством. У прилог томе иде и чињеница да се на подручју општине узгаја око 4 300 грла говеда и око 26 000 грла оваца што је добра полазна основа за озбиљније и организованије бављење овом врстом делатности.

Лековито биље-на подручју целе општине ,на значајним површинама, простиру се разне врсте лековитог биља: нана, кантарион, слез, зова итд.

Шуме – Укупна површина под шумама износи око 9 329 hа што сваkako представља добру основу за бављење великим бројем делатности из области дрвне индустрије и производње био-масе.Шумски фонд се углавном састоји од лишћарског дрвећа, а шумске биљне врсте које се јављају на подручју општине су: буква (40%), храст (20%), цер (10%), граб (20%), багрем (6%), остало (4%)

Рудно богатство – Досадашња истраживања, сазнања и искуства недвосмислено указују на то да је општинска територија доста богата разним врстама руда и минерала, али се та природна блага за сада у недовољној мери експлоатишу.

На разним испитиваним локалитетима од раније су познате или су новијим истраживањима откривене појаве и лежишта низа корисних минералних сировина : угља (северозападно од Комирића утврђен је изданак угља тврдог лигнита), живе (у атару села Драгодол), олова (северно од Осечине, околине Тисовика и у локалитету Градина) , грађевинског камена (кречњак- северно од Белотића и Осечине и западно од Ваљева) и камена каолина.

Минералне воде-на територији општине , налази се природни хидрогеолошки потенцијал угљокиселих вода на локалитету Горње Црниљево са којим се може започети комерцијална експлоатација. Издашност ове квалитетне киселе воде износи око 2 l/s, а температура воде износи око 19°C . За поптпуно коришћење извора у комерцијалне сврхе, потребни су детаљни и квалитетни истражно-експлоатациони радови.

 

Scroll To Top