ВЕСТИ:
Почетна / Извод из Матичне књиге венчаних

Извод из Матичне књиге венчаних

Захтев за издавање извода из Матичне књиге венчаних.

Потребно је извршити следеће уплате:

Општинске административне таксе, жиро – рачун 840-742251843 – 73  , позив на број 97    64 076    у износу од 110 динара

Републичка административна такса, жиро рачун 840-742221843-57 , позив на број 97     64 076       у износу од 430 динара

Остали приходи у корист нивоа општина, жиро рачун 840-745151843-03 , позив на број 97     64 076       у износу од 35 динара

Матичар: Тодорић Љубо контакт телефон: 014/451-031

Од децембра 2019. грађанима је омогућено плаћање картицама инсталирањем ПОС терминала на писарници Општинске управе Осечина.

Заказивање венчања

Венчање радним даном 730 динара

Венчање ван радног времена  1.450 динара

Венчање ван службених просторија 2.660,00

Презиме и име брачног друга (1)

Матични број ЈМБГ брачног друга (1)

Презиме и име брачног друга (2)

Матични број ЈМБГ брачног друга (2)

Презиме и име једног родитеља

Датум венчања

ВАШИ КОНТАКТ ПОДАЦИ

Телефон

Ваша е-пошта (обавезно)

АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ДОКУМЕНТА

Име и презиме

Улица и број

Поштански број и место

Разлог због код Вам је потребан извод

Начин на који достављате доказ о уплати таксе

Scroll To Top