ВЕСТИ:
Почетна / економија / Инфраструктура Општине Осечина
Инфраструктура Општине Осечина

Инфраструктура Општине Осечина

Саобраћајна инфраструктура

Друмску инфраструктуру општине Осечина чини мрежа постојећих и саобраћајница у изградњи. Правцем исток запад пролази државни пут  I реда: Ваљево -Лозница који представља основну друмску везу Осечине са окружењем. Taкође, за развој општине су значајни и државни путеви II реда (регионални) : Шабац-Љубовија и Осечина-Крупањ. Развој железничког саобраћаја предвиђен је завршетком пруге Ваљево-Лозница . Мрежа   путева на територији општине Осечина укупно износи око 278 километара. У укупној дужини државни путеви  I реда  учествују са 18км, регионални са 78 км ,а локални са 175 км. Општина располаже са укупно 123 км асфалтираних локалних и регионалних путева.

Енергетска инфраструктура

На територији општине постоји електроенергетска преносна мрежа, номиналног напона 110 кW и 35кW, и дистрибутивна мрежа напона 10 кW и 0.4 кW. Напајање потрошача електричном енергијом врши се из трансформаторске станице 110/35 кВ, 20МВА Осечина. Ова трансформаторска станица је повезана са електроенергетским системом Републике Србије далеководима (ДВ) 110 кВ : Ваљево 3 – Осечина , Осечина – Мали Зворник , Осечина – Крупањ  што омогућава редовно и стабилно снабдевање електричном енергијом у свим  временским условима током целе године

Водоводна и комунална инфраструктура

За снабдевање   на територији општине Осечина користе се јавни  и  сеоски водоводи као и извори за индивидуална домаћинства.  Становништво и индустрија воду добијају из два јавна водовода, у Осечини и насељу Пецка и сваки од њих располаже са по два изворишта укупног капацитета око 92-97 л/с. Укупна дужина водоводне мреже износи око 60км која омогућава да приближно 30% популације општине располаже прикључком на јавни водовод. Покривеност канализационом мрежом је око 10% територије општине и односи се превасходно на уже градско језгро.

Стамбено пословна инфраструктура

Општина Осечина располаже са приближно 1.781 ha  грађевинског земљишта. Укупна број станова на територији општине, према доступним подацима, износи  6 060 при чему   број новоизграђених станова  за период 2007-2012 износи  58 са укупном површином од 4300 m2

Социјална инфраструктура

Општина Осечина располаже квалитетним социјалном инфраструктуром са више-деценијском традицијом у коју спадају:

Scroll To Top