ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА о додели уговора: Превентивна дератизација

ОДЛУКА о додели уговора: Превентивна дератизација

НАРУЧИЛАЦ: Општина  Осечина
Број ЈН: 10/2024
Број одлуке: 001625707 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 22.05.2024. године

 

На основу члана 146.став 1. и 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 92/2023), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКА о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Еко Дез д.о.о. Барајево, Живка Стевановића-Жикице 72  матични број 17054635, ПИБ 100173343,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001625707 2024 06420 004 002 405 023, превентивна дератизација, услуге, понуда бр. 61 од 17.05.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 10.05.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује превентивна дератизација  бр. 001625707 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је превентивна дератизација

Назив и ознака из општег речника: 90923000-3- услуге дератизације

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 208.333,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

 1. Еко Дез д.о.о. Барајево, Живка Стевановића-Жикице 72, матични број 17054635, ПИБ 100173343
 2. De-Mus d.o.o.Сурчин, Галовачка 12, матични број 06453988, ПИБ  101972145
 3. П.Д. Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михајлова 79, матични број 20815094 ПИБ 107498536,

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Еко Дез д.о.о. Београд, понудио је цену у износу 245.300,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач De-Mus d.o.o.Сурчин, понудио је цену у износу 341.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач П.Д. Синитра ДДД Ваљево, понудио је цену у износу 400.000,00 дин. без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Еко Дез д.о.о. Београд, понуда бр. 61од 17.05.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Жељко Андрић члан и Снежана Милошевић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Еко Дез д.о.о. Барајево Живка Стевановића-Жикице 72  матични број 17054635, ПИБ 100173343, понуда бр. 61 од 17.05.2024. године.

 

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top