ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA о додели уговора: Израда пројекта одводњавања некатегорисаног пута засеок Мирковићи
ОДЛУКA о додели уговора: Израда пројекта одводњавања некатегорисаног пута засеок Мирковићи

ОДЛУКA о додели уговора: Израда пројекта одводњавања некатегорисаног пута засеок Мирковићи

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 26/2024
Број одлуке: 001609081 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 24.05.2024. године

На основу члана 146.став 1. и 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Три 33“ д.о.о. Болничка 4/2, 15 300 Лозница, матични број 21609380 , ПИБ 112110411  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001609081 2024 06420 004 002 405 023, израда пројекта одводњавања некатегорисаног пута засеок Мирковићи,на к.п.2440 Остружањ, општина Осечина, услуге, понуда бр. 57 од 13.05.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 9.05.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, израда пројекта одводњавања некатегорисаног пута засеок Мирковићи,на к.п.2440 Остружањ, бр. 001609081 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је , израда пројекта одводњавања некатегорисаног пута засеок Мирковићи,на к.п.2440 Остружањ Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 950.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало два понуђача:

  1. „Три 33“ д.о.о, Болничка 4/2, Лозница,матични бр. 21609380, ПИБ 112110411
  2. „Инград енерго“ д.о.о., Жикице Јовановић 5, Лозница ,матични број 17384279, ПИБ 102771609

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Три 33“ д.о.о, Лозница, понудио је цену у износу 990.000,00 дин. без ПДВ-а
  2. „Инград енерго“ д.о.о., Лозница, понудио је цену у износу 995.000,00 дин. без ПДВ-а
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача „Три 33“ д.о.о, Болничка 4/2, Лозница, понуда бр. 57 од 13.05.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Снежана Милошевић члан и Величко Марковић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен „Три 33“ д.о.о, Болничка 4/2, Лозница, понуда бр. 57 од 13.05.2024. године.

 

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 Никола Томић

Scroll To Top