ВЕСТИ:
Почетна / Организациона структура
Организациона структура

Организациона структура

Организациона структура (графички приказ)

ssitematyacija

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

ред.бр. назив радног места бројизвршиоца услови заобављање послова
1 2 3 4
1. Сарадник за нормативне послове-начелник одељења 

 

1 *ВШС-правна,односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области 5 година радног искуства,положен стручни испит
2. Буџетски инспектор 

 

* ВСС-економски факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 година радног искуства ,положен стручни испит
3. Стручни сарадник за матичне послове и грађанска стања 1 *ВСС- друштвеног смера, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 година радног искуства, положен стручни испит и посебан стручни испит за матичара
4. Стручни сарадник за матичне послове – заменик матичара 1 *ВСС-друштвеног смера односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 година радног искуства, положен стручни испит и посебан стручни испит за матичара
5. Стручни сарадник Месне канцеларије и послови матичара 1

 

 

*ВСС-друштвеног смера односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 година радног искуства, положен стручни испит и посебан стручни испит за матичара
6. Стручни сарадник за опште послове и послове одбране 

 

1 * ВСС-правни факултет односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 1 година радног искуства, положен стручни испит
7. Сарадник за послове борачко инвалидске заштите и послове одбране  1

 

 

*ВШС – правна, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области 5 година радног искуства,положен стручни испит, 3 године радног искуства, положен стручни испит
8. Приправник  ВСС правни факултет односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ред.бр. назив радног места број извршиоца услови заобављање послова
1 2 3 4
1. Стручни сарадник за буџетско планирање и контролу расхода-начелник одељења 1 *ВСС-економска односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 година искуства,положен стручни испит
2. Стручни сардник за послове пољопривреде и развој села

 

2 * ВСС-пољопривредни факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,5 година радног искуства,положен стручни испит
3. Референт за административно-техничке послове у области пољопривреде 1 *ССС-пољопривредног смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит
5. Стручни сарадник за послове културе,физичке културе,социјалне заштите и друштвене бриге о деци  1 *ВСС-правни факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 1 година радног искуства, положен стручни испит
6. Координатор за подршку локалном економском развоју-Канцеларија за ЛЕР 1 *ВСС –економски факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,3 године радног искуства и положен стручни испит
7. Стручни сарадник за економски развој – Канцеларија за ЛЕР 1 *ВСС- економска, организационе науке, техничке науке, право,физичка култура односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, искуство у управи на пословима економског развоја, знање енглеског на нивоу говорног и писаног језика и положен стручни испит
8. Сарадник за рачуноводство и трезора 1 * ВШС –економског односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,1 година радног искуства,положен стручни испит
9. Референт за књиговодствене послове

 

2 * ССС-економског смера, 3 године радног искуства, положен стручни испит
10. Референт за послове обрачуна и благајничке послове  1 *ССС-комерцијалног смера , 1 године радног искуства, положен стручни испит
11. Приправник 1 * ВСС-економски факултет односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,
12. Приправник 1 *ВШС- економска односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Ред.Бр. Назив радног места Бројизвршилаца Услови заобављање послова
1 2 3 4
1. Стручни сарадник за послове инспекције заштите животне средине –начелник одељења 1 * ВСС-шумарски факултет,пољопривредни факултет, технолошки факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,5 година радног искуства, положен стручни испит
2. Стручни сарадник за послове грађевинске инспекције 1 *ВСС-грађевински факултет,ПМФ –просторно планирање односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,5 године радног искуства, положен стручни испит
3. Стручни сарадник за послове комуналне инспекције  

1

*ВСС –техничког смера, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 године радног искуства, положен стручни испит
4. Стручни сарадник за послове саобраћајне инспекције 1 *ВСС -саобраћајни факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 година радног искуства, положен стручни испит

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Ред.бр. Назив радног места Број извршиоца Услови заобављање послова
1 2 3 4
1. Сарадник за послове инвестиција – начелник одељења  

1

*ВШС-грађевинска, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области ,5 година радног икуства,положен стручни испит
2. Стручни сарадник за послове урбанизма и грађевинарства   

1

* ВСС-грађевински или архитектонски факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,5 година радног искуства, положен
3. Стручни сарадник за имовинско правне послове и грађевинске дозволе 2 *ВСС-правни факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,5 година радног искуства, положен државни испит
 

 

4.

 

Стручни сарадник за заштиту животне средине

 

 

 

1

 

*ВСС-факултет природних или техничких наука, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,најмање 3 године радног искуства у струци, положен испит за управљање моторним возилом “Б“ категорије, положен стручни испит
5. Сарадник за јавне површине  1 *ВШС-правна, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области3 године радног искуства, положен стручни испит
6. Референт за геодетске послове и грађевинско земљиште 1 *ССС- геодетског смера, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит
7. Приправник  1 *ВСС-дипломирани инжењер архитектуре односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,
8. Приправник 

 

2 *дипломирани инжењер грађевинарства односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,
9. Приправник  1 *ССС-грађевинског смера 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Ред.Бр. Назив радног места Бројизвршиоца Услови за обављање послова
1 2 3 4
 

1.

Стручни сарадник за послове информационих система – начелник одељења 1 *ВСС-информатика, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,5 година радног искуства и положен стручни испит
2. Стручни сарадник за јавне набавке

 

 

 

1 *ВСС-правни или економски факултет односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области,3 године радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит
3 сарадник набавке и економат  1 *ВШС-економског смера, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области3 године радног искуства, положен стручни испит
4. Референт пријемне канцеларије и архиве  1 *ССС-економска,3 године радног искуства, положен стручни испит
5. Референт овере 1 *ССС, положен стручни испит
6. Курир-достављач поште 1 *НК радник
7. Радник на централи и други помоћни послови 2 *основна школа, завршен дактилографски курс
8. Помоћни радник за скупштинске послове 1 *основна школа, завршен дактилографски курс
9. Возач  2 *КВ радник, 6 месеци радног искуства
10. Радник на одржавању чистоће 2 *НК радник
11. Приправник 1 *дипл.инжењер информатике

 

СЛУЖБА ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Ред.бр Назив радног места Број извршиоца Услови за обављање послова
1. шеф службе 1 *ВСС- економски факултет, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, 5 године радног искуства, положен стручни испит
2. сарадник на пословима пореског извршења 1 *ВШС-економска, односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области1 година радног искуства,положен стручни испит
3. референт 1 *ССС друштвеног смера –економска, 3 године радног искуства ,положен стручни испит,
4. приправник 1 *ВШС- економска односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ у трајању од најмање три године, са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области

 

Scroll To Top