ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлука о додели уговора: одржавање јавне расвете
Одлука о додели уговора: одржавање јавне расвете

Одлука о додели уговора: одржавање јавне расвете

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина

Број ЈН: 7/2024

Број одлуке: 001353541 2024 06420 004 002 405 023

Датум: 25.04.2024. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ

о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Бранку Бајић ПР, Електроинсталатерска радња, 14 253 Осечина, Остружањски пут,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001353541 2024 06420 004 002 405 023, одржавање јавне расвете, услуге, понуда бр. 29 од 18.04.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 11.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, одржавање јавне расвете бр. 001353541 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је , одржавање јавне расвете

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 583.333,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

 1. Бранко Бајић ПР,Електроинсталатерска радња, 14 253 Осечина, Остружањски пут 2, матични број 63920479, ПИБ 109093975
 2. Стефан Николић ПР, Занатска радња за поправку кућних апарата Фриго сервис Николић, Војводе Степе б.б., 14 253 Осечина, матични број 64230140, ПИБ 109519140
 3. СЗР Златомир Богдановић ПР, Драгијевица, 14 253 Осечина, матични број 60599491, ПИБ 104901849

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Бранко Бајић ПР, Електроинсталатерска радња Осечина, понудио је цену у износу 699.450,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач Стефан Николић ПР Занатска радња за поправку кућних апарата Фриго сервис Николић, понудио је цену у износу 775.300,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач СЗР Златомир Богдановић ПР понудио је цену у износу 782.780,00 дин. без ПДВ-а.
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Бранка Бајић ПР, Електроинсталатерска радња Осечина, понуда бр. 29 од 15.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Снежана Милошевић члан и Величко Марковић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен Бранку Бајић ПР, Електроинсталатерска радња Осечина, Остружањски пут, Осечина понуда бр. 29 од 15.04.2024. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

 

Scroll To Top