ВЕСТИ:
Почетна / Одлуке Већа

Одлуке Већа

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана 65. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015), члана 50. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (бр.404-37/2015 од 25.11.2015. године), члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08 ), Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 08.02.2019. године донело је

ГОДИШЊИ ПЛАН КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Предмет контроле

Чл.1

План контроле јавних набавки (у даљем тексту: План контроле) обухвата контролу мера, радњи и аката лица запослених код наручиоца ангажованих у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавним набавкама предвиђених у Плану јавних набавки Општинске управе Осечина (у даљем тексту: Наручилац) и то:

 1. поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности Наручиоца;
 2. критеријума за сачињавање техничке спецификације односно да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају стварним потребама Наручиоца
 3. оправданост додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора
 4. начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе
 5. извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добара и пружених услуга, односно изведених радова
 6. стања залиха
 7. начин коришћења добара и услуга

Општи циљ контроле

Чл.2.

Циљ Плана контроле је да се јавне набавке спроводе у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) како би се обезбедили:

 1. целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба Наручиоца;
 2. економично и ефикасно трошење јавних средстава, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;
 3. транспарентно трошење јавних средстава;
 4. обезбеђење конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке.

Субјект контроле

Чл.3.

Субјект контроле су сва лица и организациони делови који су учествовали у поступку планирања јавних набавки, поступку јавних набавки, поступку извршења уговора и реализације средстава обезбеђења, као и сва лица која су учествовала у набавкама на које се Закон не примењује и која су пружала стручну помоћ.

Лица задужена за контролу јавних набавки

Чл.4.

Контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки су дужна да обављају сва лица запослена код Наручиоца која у складу са актом о систематизацији радних места, по својој редовној задужености обављају послове контроле документације ( председник, заменик председника, председник Скупштине, секретар, начелник, руководиоци Одељења, интерни ревизор, рачуноводство, лице задужено за контролу јавних набавки, службеник за јавне набавке), а све у складу са Законом, Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке и овим Планом контроле.

У обављању послова контроле ова лица су обавезна да поступају одговорно, објективно, стручно и да поштују принципе поверљивости података као и начела прописана Законом.

У току вршења контроле јавних набавки све организационе јединице и запослени су дужни да доставе контролорима јавних набавки тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у реалном року који омогућава организационој јединици да припреми и достави тражену документацију или информације.

 

Поступак контроле

Чл.5

Поступак контроле спроводи овлашћени запослени (контролор) у зависности од фазе поступка јавне набавке, у складу са циљевима контроле и то на следећи начин:

 

Предмет контроле Циљ контроле Субјект контроле (лице или јединица овлашћено/а да спроводи део поступка јавне набавке) Конторлор Оквирни датум контроле
1 2 3 4 5
Достављање, пријем писмена, начин чувања поверљивих података Транспарентност, законитост поступка, заштита података пријемна канцеларија начелник Општинске управе Једном у току три месеца
Поступак планирања јавних набавки Целисходност и оправданост јавне набавке начелници Одељења Општинско веће Једном у току три месеца
Спровођење поступка јавне набавке Економично и ефикасно трошење јавних средстава, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;

-транспарентно трошење јавних средстава;

-обезбеђење конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке

Комисија за јавну набавку Општинско веће Једном у току три месеца
Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у поступку јавне набавке Обезбеђивање јавности и транспарентности поступка Службеник за јавне набавке начелник Општинске управе Једном у току три месеца
Отварање понуда – Обезбеђивање јавности и транспарентности поступка ;

– Обезбеђивање конкуренције и једнакости понуђача

Комисија за јавне набавке начелник Општинске управе Приликом отварања сваке понуде
Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним набавкама и вођење евиденције закључених уговора и добављача – Обезбеђивање законитости поступка службеник за јавне набавке начелник Општинске управе Најмање једном у току године
Контрола набавки на које се закон не примењује (чл.7, чл.39.ст.2, чл.122. и чл.128. Закона) – Економично и ефикасно трошење јавних средстава, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;

– Транспарентно трошење јавних средстава;

– Обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке

службеник за јавне набавке начелник Општинске управе Једном у току три месеца
Праћење извршења уговора о јавној набавци – Прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потрбних количина, за задовољавање стварних потреба Наручиоца начелници Одељења начелник Општинске управе Једном у току три месеца
Надзор над извршењем Плана набавки – Спровођење поступка јавне набавке и додела уговора у роковима и на начин прописан Законом начелници Одељења начелник Општинске управе Једном у току три месеца

Чл.6

По обављеној контроли овлашћени контролор сачињава нацрт извештаја у коме морају бити наведени: циљ контроле, предмет контроле, време почетка и завршетка контроле, име лица које је вршило контролу, списак документације над којом је остварен увид током контроле, налаз, закључак о извршеној контроли и евентуалним уоченим неправилностима, предлог мера и препоруке у циљу отклањања евентуалних неправилности.

На нацрт извештаја, субјект контроле, може дати писани приговор у року од осам дана од дана достављања нацрта.

Након усаглашавања нацрта извештаја овлашћени контролор сачињава извештај о спроведеној контроли и доставља начелнику Општинске управе и субјекту контроле.

Чл.7.

Уколико су у извештају уочене неправилности приликом спровођења поступка јавне набавке, начелник доноси одлуку о потребним мерама које ће се предузети у складу са позитивним прописима о непоштовању радних обавеза.

У супротном, извештај се доставља на чување архиви у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ванредна контрола

Чл.8.

Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, спровођења или извршења набавки, а чија контрола није предвиђена овим Планом конторле може се спровести и ванредна контрола, а у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке.

Ванредну контролу врши лице овлашћено од стране начелника Општинске управе.

Извештај о ванредној контроли садржи: лице које је спровело контролу, субјект контроле, време контроле, предмет контроле, као и закључак о извршеној контроли и уоченим евентуалним неправилностима.

Извештај из ст.2 овог члана овлашћени контролор доставља начелнику Општинске управе у року од 8 дана од предузете радње.

Завршна одредба

Чл.9.

Овај План објавити у “Општинском службеном гласнику“ и исти ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Општинско веће општине Осечина

Број 060-12/2019, дана 08.02.2019.2019.године

Председник Већа,

Драган Алексић с.р.

 

Scroll To Top