ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА о додели уговора: Уништавање одраслих форми комараца на територији општине Осечина

ОДЛУКА о додели уговора: Уништавање одраслих форми комараца на територији општине Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 6/2024
Број одлуке: 001605019 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 22.05.2024. године

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ о додели уговора

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број 20815094, ПИБ 107498536, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001605019 2024 06420 004 002 405 023, уништавање одраслих форми комараца на територији општине Осечина, понуда бр. 63 од 17.05.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 8.05.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењујe унуштавање одраслих форми комараца на територији општине Осечина, бр. 001605019 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је уништавање одраслих форми комараца на територији општине Осечина

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.666,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

 1. ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број 20815094, ПИБ 107498536
 2. Еко 3-Д д.о.о. Београд, Алексе Ненадовића 31, матични број 200557947, ПИБ 103942163
 3. Де- Мус д.о.о. Сурчин, Галовачка 12, матични број 06453986, ПИБ 101972145

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ПД Синитра ДДД Ваљево, понудио је цену у износу 400.000,00 дин. без/са ПДВ-ом
 2. Понуђач Еко 3-Д д.о.о. Београд, понудио је цену у износу 760.000,00 дин. без/са ПДВом

(ослобођен ПДВ-а према чл.25.ст.2.т.8 Закона о ПДВ-у)

 1. Понуђач Де- Мус д.о.о. Сурчин, понудио је цену у износу 820.000,00 дин. без ПДВ-а
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача ПД Синитра ДДД Ваљево, понуда бр.63 од 17.05.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,  Жељко Андрић члан и Снежана Милошевић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ПД Синитра ДДД Ваљево, Кнез Михаилова 79, матични број 20815094, ПИБ 107498536, понуда бр. 63 од 17.05.2024. године.

 

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top