ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА о додели уговора: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
ОДЛУКА о додели уговора: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

ОДЛУКА о додели уговора: Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина
Број ЈН: 9/2024
Број одлуке: 001601771 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 22.05.2024. године

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063, понуда број 36 од 13.05.2024. године у поступку набавке на коју се закон не примењује одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге

Образложење

Наручилац је дана 8.05.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001601771 2024 06420 004 002 405 023 за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, услуге,  доставио на три адресе и објављен на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3(три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,  услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 500.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три понуђача:

  1. СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063

2.МБР Горица Крунић ПР, Рађево Село, матични број 51248422, ПИБ 101493533

3.Грађевинска радња Констраса ПР Новица Крстић, Ваљево, матични број 64908685, ПИБ         110576054

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, понудио је цену 497.756,00 дин.без ПДВ-а
  2. Понуђач МБР Горица Крунић ПР, Рађево Село, понудио је цену 564.940,00 дин. без ПДВ-а
  3. Грађевинска радња Констраса ПР Новица Крстић, Ваљево, понудио је цену од 700.400,00 без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, заведена под бројем 36 од 13.05.2024. године,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић, председник,  Величко Марковић члан и Снежана Милошевић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Зебра“ Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063; понуда број 36 од 13.05.2024. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top