VESTI:
Početna / ekonomija

Arhiva iz : ekonomija

Ponuda lokacija za investiranje

Lokacije za investiranje u Opštini Osečinalokacije Read More »

Mere aktivne podrške provredi

1) Subvencije iz budžeta Republike Srbije u   iznosu od 4 000-10 000 evra po radniku, ukoliko investitor zaposli najmanje 50 radnikahttp://siepa.gov.rs/sr/files/pdf2010/Uredba_o_uslovima_i_nacinu_privlacenja_direktnih_investicija_2013.pdf2)   Subvencionisanje određenog dela poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranjehttp://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/UredbaPodsticanjeZaposljavanja.pdf3)   Subvencije doprinosa koji padaju na teret poslodavca za lica koja su pripravnici, mlađa od 30 godina, ... Read More »

INVESTICIONI POTENCIJAL

Investicije u opštinu Osečina čine 0,15% ukupnih investicija u Republici Srbiji, odnosno 1,6% investicija u Kolubarski okrug. U strukturi investicija u opštinu Osečina 79,4% čine investicije u građevinarstvu.Investicioni potencijal na bazi prirodnih resursaIzgradnja postrojenja za flaširanje vode ( Gornje  Crniljevo )Izgradnja smeštajnih kapaciteta za banjski turizam ( Gornje Crniljevo, Rožanj ... Read More »

Industrija

intema

Na području  opštine  Osečina industrija je smeštena u okviru industrijske zone “Jadar”, površine 31,96 , koja se nalazi između reka Jadar i planirane  železničke pruge  Valjevo-Loznica. U lokalnoj ekonomskoj sferi, izdvajaju se tri  sektora koji su dominantni i u kojima postoji značajno akumulirano tehnološko znanje i dugogodišnje iskustvo u radu  sa ... Read More »

Turizam

Pored  poljoprivrede, zanatske proizvodnje i trgovine, turizam predstavlja potencijalno veoma značajnu privrednu aktivnost na kojoj se može zasnovati razvoj opštine. Turistički razvoj zasnovan je na valorizaciji prirodnih i kulturnih resursa kojim opština Osečina obiluje, kao i uključivanjem većeg broja seoskih domaćinstava u pružanje usluga u seoskom turizmuSpecifični turistički motivi Zapadne ... Read More »

Prirodni resursi

Pašnjaci i livade – na teritoriji opštine Osečina pod pašnjacima i livadama nalazi se ukupno 5 518 ha, te, s obzirom na konfiguraciju terena , postoje odlični preduslovi za bavljenje stočarstvom. U prilog tome ide i činjenica da se na području opštine uzgaja oko 4 300 grla goveda i oko ... Read More »

PRIVREDA – opšti podaci

Privreda sa područja Opštine Osečina je u periodu 2008 – 2012 godine ostvarivala  konstantan rast spoljno-trgovinske razmene koji se kretao u proseku oko 15%, izuzev u 2009 godini, kada je evidentiran pad razmene, izvoza i uvoza.U strukturi razmene, posmatrano po pojedinim grupacijama zemalja, najveći deo   realizuje se sa zemljama Evropske ... Read More »

Poljoprivreda

Poljoprivredno zemljište obuhvata preko 66% teritorije opštine i odlikuje se visokom zastupljenošću oraničnih površina (40%) u odnosu na pašnjake (11%), voćnjake i vinograde (10%) i livade (6%). Oko 30% površine je pokriveno listopadnim šumama.  70% stanovništva opštine bavi se nekim vidom poljoprivredne proizvodnje dok u samoj opštini egzistira oko 3 ... Read More »

Ljudski resursi opštine Osečina

Ljudski resursi

Opština Osečina ima ukupno 12 571 stanovnika pri čemu je približno 49% populacije ženskog pola. Ukupan broj radno sposobnog stanovništva iznosi 8 326. Aktivno je zaposleno 1 419 lica, dok je broj nezaposlenih 1 075 ( 713 lica ima prethodno radno iskustvo , dok je 362 lica bez radnog iskustva ... Read More »

Infrastruktura Opštine Osečina

osečina iz vazduha

Saobraćajna infrastrukturaDrumsku infrastrukturu opštine Osečina čini mreža postojećih i saobraćajnica u izgradnji. Pravcem istok zapad prolazi državni put  I reda: Valjevo -Loznica koji predstavlja osnovnu drumsku vezu Osečine sa okruženjem. Takođe, za razvoj opštine su značajni i državni putevi II reda (regionalni) : Šabac-Ljubovija i Osečina-Krupanj. Razvoj železničkog saobraćaja predviđen ... Read More »

Scroll To Top