ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала
ОДЛУКУ о додели уговора: Подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала

ОДЛУКУ о додели уговора: Подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 5/2024
Број одлуке: 001347616 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 22.04.2024. године

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Удружење грађана „Свет око нас“, 14 253 Осечина, Цара Лазара бр. 2,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001347616 2024 06420 004 002 405 023, подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала, услуге, понуда бр. 35 од 18.04.2024. године.

 

Образложење

Наручилац је дана 11.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује , подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала бр. 001347616 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је , подизање свести деце и грађана о селекцији отпада, штампање пропагандног материјала

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 166.666,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало две понуђача:

  1. Удружење грађана „Свет око нас“, 14 253 Осечина, Цара Лазара бр. 2, матични број 28044062, ПИБ 107055194

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Удружење грађана „Свет око нас“, понудио је цену у износу 200.000,00 дин. без ПДВ-а
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Удружење грађана „Свет око нас“ , понуда бр. 35 од 18.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Снежана Милошевић члан и Сања Самоиловић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен Удружење грађана „Свет око нас“, 14 253 Осечина, Цара Лазара бр. 2, понуда бр.35 од 18.04.2024. године.

 

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top