ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места
ОДЛУКУ о додели уговора: Израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места

ОДЛУКУ о додели уговора: Израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 22/2024
Број одлуке: 001246082 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 16.04.2024. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Смарт д.о.о. , Нови Сад, Краља Александра бр. 12,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001246082 2024 06420 004 002 405 023, услуге израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места , услуге, понуда бр. 22 од 04.04.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 2.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује услуге израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места бр. 001246082 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.

Предмет јавне набавке је услуге израде идејног решења просторног  и функционалног унапређења јединственог управног места

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 800.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало две понуђача:

  1. Поситиве д.о.о. Нови Сад , Данила Киша бр. 5,матични бр. 08695407, ПИБ 100276510
  2. Смарт д.о.о. Нови Сад, Краља Александра бр. 12 ,матични број 08709785,ПИБ 101702658

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Смарт д.о.о Нови САд, понудио је цену у износу 800.000,00 дин. без ПДВ-а

2 Понуђач Поситиве д.о.о Нови Сад , понудио је цену у износу 920.000,00 дин. без ПДВ-а

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Поситиве д.о.о Нови Сад , понуда бр.22 од 04.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Сања Самоиловић  члан и Снежана Милошевић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Смарт д.о.о. Нови Сад, Краља Александра бр. 12 , Нови Сад ,понуда бр.22 од 04.04.2024. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top