ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом
ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом

ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 1/2024
Број одлуке: 001160215 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 15.04.2024. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Компресор инг д.о.о., Ваљево, Колубарска бр. 13,  у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр. 001160215 2024 06420 004 002 405 023, извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом, радови, понуда бр. 23 од 05. 04.2024. године.

Образложење

Наручилац је дана 27.03.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом бр. 001160215 2024 06420 004 002 405 023, доставио на три адресе и објавио на  интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, радови.

Предмет јавне набавке је извођење радова на приступним саобраћајницама и уклапање са мостом

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.806.579,60 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало две понуђача:

 1. Компресор инг д.о.о., Ваљево, Колубарска бр. 13,матични бр. 20417099, ПИБ 105592947
 2. Сава коп д.о.о. Ваљево, Шабачки пут бр. 107 , матични број 20561106, ПИБ 106236146
 3. Кеј д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Компресор инг д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу 2.816.579,60 дин. без ПДВ-а
 2. Понуђач Сава коп д.о.о. Ваљево, понудио је цену у износу 2.958.654,00 дин. без ПДВ-а
 3. Понуђач Кеј д.о.о. Ваљево, , понудио је цену у износу 3.311.940,00 дин. без ПДВ
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Компресор инг д.о.о. Ваљево, понуда бр. 23 од 05.04.2024. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић  члан и Снежана Милошевић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Компресор инг д.о.о. Ваљево, понуда бр.23 од 05.04.2024. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top