ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Геодетскe услуге

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина
Број ЈН: 2/2024
Број одлуке: 001339548 2024 06420 004 002 405 023
Датум: 24.04.2024. године

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), председник општине Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б,  матични број 64395254,  ПИБ109739970, понуда број 41 од 22.04.2024. године.

 

Образложење

Наручилац је дана 10.04.2024. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, набавка на коју се закон не примењује,  бр. 001339548 2024 06420 004 002 405 023,  геодетскe услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитекторнске, техничке и геодетске услуге, а дана 10.04.2024. године објавио је позив за подношење понуда на  интернет страници Општинске управе Осечина и послао на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке:  набавка на коју се закон не примењује -услуге.

Предмет јавне набавке је геодетске услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

 

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало два  понуђача:

  1. Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4б, матични број 64395254, ПИБ 109739970

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1(једна).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

 

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Тесла систем 2016 Осечина понудио је цену у износу од 167.400,00 дин. без ПДВ-а (јединичне цене)

 

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Тесла систем 2016 Осечина, заведена под бројем 41,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,  Величко Марковић  и Снежана Милошевић.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу  Тесла систем 2016 Осечина, Војводе Степе 4 б,  матични број 64395254,  ПИБ109739970, понуда број 41 од 22.04.2024. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top