ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОСЕЧИНА

На основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Општинско веће општине Осечина оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОСЕЧИНА

I. Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Осечина, Карађорђева 78.
II. Радно место које се попуњава:
Начелник Управе –положај у I групи
III Подаци о радном месту и условима предвиђени Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву , стручним службама и посебним организацијама општине Осечина бр.060-39/2019 од 01.07.2019. године, 060-51/2019 од 01.10.20219. године, 060-61/2019 од 27.11.2019. године, 060-35/2020 од 22.09.2020. године и 060-48/2020 од 29.10.2021. године.
Опис посла : руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У радни однос може се примити лице под следећим условима:
– да је пунолетан држављанин Републике Србије,
– да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
– да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде радне дужности из радног односа.
IV Место рада: рад на пословима начелника Општинске управе траје 5 година, а место рада је Осечина, Општинска управа општине Осечина, Карађорђева 78
V Пријава на конкурс садржи:
– име и презиме кандидата
– датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу
– податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до доношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима
– податке о стручном усавршавању и
– податке о посебним областима знања
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– радна биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
– Уверење о држављанству
– Извод из матичне књиге рођених
– оригинал или оверену копију дипломе као доказ о стеченом образовању у складу са условима радног места за које се подноси пријава,
– доказ о радном искуству
– Уверење о положеном државном стручном испиту
– Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције издат након објављивања овог конкурса
– учесници конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребо је да доставе и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због тећже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника
Одредбом чл. 9. и чл.103.Закона о општем управном поступку прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибаља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
– Уверење о држављанству
– Извод из матичне књиге рођених
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведен доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности:
– да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или
– да кандидат прибави сам
Образац изјаве доступан је на интернет страници Општинске управе Осечина

VII У поступку за избор начелника Управе, Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:
– стручне оспособљености за рад на положају начелника Општинске управе општине Осечина усменим разговором са учесницима јавног конкурса,
– познавање закона из обласи локалне самоуправе: Закон о локалној самоуправи, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о општем управном поступку, усменим разговором са учесницима јавног конкурса
– вештина комуникације проверава се усменим разговором са учесницима јавног конкурса.
VIII Објављивање јавног конкурса: текст јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Осечина објављује се у листу “Послови“, интернет страници Општинске управе Осечина, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет странице на којој је конкурс објављен у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.
IX Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника Конкурсна комисија одбацује управним актом
X Изборни поступак: са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, наведених у јавном конкурсу, обавиће се у року од 7 дана од дана закључења конкурса, на адреси Општинска управа Осечина Карађорђева 78, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Општинско веће општине Осечина
Број: 060-41/2021 од 22.09.2021.године

Председник Већа,
Никола Томић

Scan20211005102850

Scroll To Top