ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / Нацрт буџета 2020

Нацрт буџета 2020

budzet 2020.-nacrt

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину је члан 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члан 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени глaсник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.
Законом о буџетском систему уређено је планирање, припрема и доношење буџета локалне власти, детаљно су утврђени поступци које, у поступку доношења буџета, обављају директни и индиректни корисници буџета локалне власти, јавне службе и јавна предузећа, односно правна лица над којима локална власт има потпуну или делимичну контролу, са циљем да се на најбољи начин изврши планирање, припрема и доношење буџета. Буџетским календаром предвиђени су рокови према којима се извршава поступак припреме и доношења буџета.
Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијом за 2021. и 2022. годину које је донео Министар финансија, утврђене су основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета локалне власти. Основне макроекономске претпоставке за 2020. годину су стопа реалног раста БДП 4,0%, раст потрошачких цена 2,0%, номинални раст БДП 7,6%.
Основне смернице дате Упутством:
– приликом планирања прихода је потребно поћи од процене остварења за 2019. годину, при чему укупан раст не сме да буде већи од номиналног раста БДП (7,6%)
– приликом планирања расхода
o Плате планирати на нивоу масе исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину,
o На ек.класификацији 414 планирати средства за решавање смањења броја запослених – отпремнине,
o Не треба планирати обрачун и исплату годишњих, божићних и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2020. години,
o У оквиру групе конта 42 – коришћење услуга и роба реално планирати расходе, нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421),
o У оквиру субвенција (451) преиспитати све програме по основу којих се додељују.

П Р И Х О Д И
Приходи и примања буџета општине Осечина за 2019. годину планирани су у укупном износу од 372.394.000 динара, што је за око 10% више у односу на процену остварења прихода буџета за 2019. годину.
Приходи општине Осечина увећани су за већи проценат од оног који је прописан Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијом за 2021. и 2022. годину које је донео Министар финансија (7,6%), из разлога што се у 2020. години очекује боља наплата пореза на имовину и локалних комуналних такси, наплатом дуга из ранијих година, што ће се постићи слањем опомена и путем принудне наплате, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Уступљени порези и накнаде планирани су у укупном износу од 112.964.000 динара и чине 30,33% укупних прихода буџета.
Приходи од ненаменских трансфера од Републике планирани су, у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијом за 2021. и 2022. годину, у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, 175.006.000 динара и чине 46,99% укупних прихода буџета.
Изворни приходи буџета општине планирани су у укупном износу од 84.412.000 динара, што чини 22,67% укупних прихода буџета.
Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 12.000 динара.
Средства из осталих извора (наменски трансфери, донације, добровољни трансфери) планирана су у износу од 10.416.514 динара.
Одлуком о буџету општине Осечина за 2020. годину планирано је и 1.362.000 динара пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

Р А С Х О Д И
Расходи који ће се финансирати из буџетских средстава у 2020. години планирани су у укупном износу од 372.394.000 динара.
Расходи буџетских корисника који ће се финансирати из осталих извора планирани су у износу од 11.778.514 динара и то 9.352.514 из наменских трансфера од Републике, 824.000 динара из донација од међународних организација, 240.000 динара из добровољних трансфера физичких и правних лица, а 1.362.000 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

Средства буџета, као и средства из осталих извора, у укупном износу од 384.172.514 динара распоређена су, у посебном делу расхода, по корисницима и наменама.

Расходи Скупштине општине
У оквиру програмске активности Функционисање скупштине планирани су следећи расходи:
411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате председника и секретара Скупштине општине за 12 месеци, планиране у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 8% почев од плате за новембар 2019. године
412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за исплату плата
414 – Социјална давања запосленима – помоћ запосленима у случају болести запосленог, смрти члана уже породице и слично
415 – Накнаде трошкова за запослене – превоз на посао и са посла за 12 месеци за једног запосленог
422 – Трошкови путовања – трошкови дневница, превоза и смештаја запослених на службеном путовању у земљи и иностранству
423 – Услуге по уговору – у оквиру ове апропријације планиране су накнаде за рад одборника, као и чланова радних тела Скупштине општине, чланарина Регионалној развојној агенцији, накнаде за рад бирачких одбора и остале услуге по уговору за рад Општинске изборне комисије, средства за доделу годишње награде истакнутим грађанима, као и остале услуге по уговору које обухватају трошкове репрезентације, услуге оглашавања и сл.
426 – Материјал – Расходи за канцеларијски и остали материјал неопходан за рад Скупштине општине и Општинске изборне комисије
481 – Дотације невладиним организацијама – средства за редован рад политичких субјеката, као и средства за изборну кампању, у складу са Законом о финансирању политичких активности

Расходи Председника општине
У оквиру програмске активности Функционисање извршних органа планирани су следећи расходи:
411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате председника општине, заменика председника оптине и једног помоћника председника општине за 12 месеци, планиране у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 8% почев од плате за новембар 2019. године
412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за исплату плата
414 – Социјална давања запосленима – помоћ запосленима у случају болести запосленог, смрти члана уже породице и слично
422 – Трошкови путовања – трошкови дневница, превоза и смештаја запослених на службеном путовању у земљи и иностранству
423 – Услуге по уговору – накнада по Уговору о допунском раду једног помоћника председника општине, трошкови оглашавања, трошкови репрезентације, поклона, расходи везани за обележавање Дана општине и општинске славе, накнада за рад чланова Комисије за давање мишљења, остале услуге по уговору
426 – канцеларијски и остали материјал неопходан за рад председника општине, његових помоћника и заменика
Расходи Општинског већа
422 – Трошкови путовања – трошкови дневница, превоза и смештаја чланова Општинског већа на службеном путовању у земљи и иностранству
423 – Услуге по уговору – накнаде за рад чланова Општинског већа
Расходи Општинске управе
За функционисање општинске управе планирани су следећи расходи:
На функционалној класификацији 130:
411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Плате запослених општинске управе за 12 месеци, планиране у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 8% почев од плате за новембар 2019. године
412 – Социјални доприноси на терет послодавца – Доприноси на терет послодавца везани за исплату плата
413 – Накнаде у натури – новогодишњи пакетићи за децу запослених
414 – Социјална давања запосленима – отпремнине, помоћ запосленима у случају болести запосленог, смрти члана уже породице и слично
415 – Накнаде трошкова за запослене – трошкови превоза запослених на посао и са посла за 12 месеци
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – планиране су трии јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2020. Години и то две јубиларне награде за 35 година рада у Општинској управи и једна јубиларна награда за 40 година рада у Општинској управи
421 – Стални трошкови – расходи за електричну енергију, грејање, комуналне услуге, телефоне, мобилне телефоне, интернет, телевизију, остале услуге комуникације, услуге доставе, расходи за осигурање објеката, возила и остале опреме, осигурање запослених
422 – Трошкови путовања – трошкови дневница, превоза и смештаја запослених на службеном путовању у земљи и иностранству
423 – Услуге по уговору – накнаде по уговору о делу за чланове комисије за попис незаконито изграђених објеката за 12 месеци, расходи за одржавање софтвера, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, стручно усавршавање запослених, услуге штампања, оглашавања, расходи за услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине, расходи за репрезентацију, поклоне, расходи за оржавање електронског система за евиденцију присуства запослених, расходи за обезбеђење, чланарина СКГО, чланарина NALED, одржаање GPS уређаја на једном службеном возилу, услуге превоза на сајмове и друге догађаје, остали расходи који се сврставају у ову групу
424 – Специјализоване услуге – накнаде за рад чланова интерресорне комисије, геодетске услуге, технички прегледи возила, сервисирање ватрогасне опреме, урамљивање и слично
425 – Текуће поправке и одржавање – расходи за поправке и одржавање објеката и опреме.
426 – Материјал – У оквиру ове апропријације планирани су расходи за канцеларијски материјал, стручну литературу непходну за рад запослених, гориво (бензин, дизел, ТНГ) и остали материјал за возила Општинске управе, расходи за средства за одржавање хигијене, као и ситан инвентар.
441 – Отплата домаћих камата – Камата на куповину возила путем лизинга, планирана на основу амортизационог плана отплате лизинга
444 – Пратећи трошкови задуживања – негативне курсне разлике везане за лизинг
465 – Остале дотације и трансфери – у оквиру ове позиције планирано је плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом, на основу члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – У оквиру ове апропријације планирани су расходи за републичке и општинске таксе приликом регистрације возила и разне таксе у друге сврхе (овера потписа и сл.)
483 – принудна наплата по основу преосталих рата дуга ЗЗ “Аграр“ из ранијих година
512 – Машине и опрема – Планиранa је отплата преосталих рата за возило Дачиа, по Уговору о лизингу из 2018. године, а остатак средстава планиран је за набавку остале опреме неопходне за рад и функционисање свих органа општине
На функционалној класификацији 112:
421 – Стални трошкови – провизија Управе за трезор за промет на рачуну извршења буџета општине, као и његовим подрачунима
На функционалој класификцији 422 – шумарство – планирани су расходи који ће се финансирати из наменских средстава остварених од накнаде за коришћење дрвета и то за поправку шумских путева и за набавку садница, а у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара
На функционалној класификацији 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту – планирано је одржавање и уређивање речних корита и накнада за одводњавање која се плаћа по решењу ЈВП “Србијаводе“
Текућа и стална буџетска резерва планиране су у складу са Законом о буџетском систему (члан 69. и 70.).
У оквиру програмске активности Ванредне ситуације планирани су накнаде за рад чланова јединице за цивилну заштиту и реконструкција одређених водотокова. Поред тога, део средства је планиран и за накнаду штете, у случају настанка штете у ванредним ситуацијама.
Програмска активност Просторно и урбанистичко планирање односи се на израду планова генералне и детаљне регулације варошица Осечине или Пецке.
У оквиру програма Комуналне делатности планирани су расходи за јавну расвету (трошкови електричне енергије, поправке и одржавање и изградња јавне расвете, новогодишња расвета), расходи за одржавање јавних зелених површина (кошење траве, уређивање и сл.), одржавање чистоће у Осечини и Пецкој, дератизација, средства за зоохигијену (збрињавање паса луталица, превоз угинулих животиња и сл.), накнаде штете за ујед паса луталица (по решењима Општинског већа и по решењима суда, путем принудне наплате). Поред тога, у оквиру овог програма, планирани су и расходи за одржавање гробаља у Осечини и Пецкој, расходи за изградњу и одржавање водовода. У оквиру пројекта Набавка опреме за ЈКП ’’Осечина’’ планирана је субвенција ЈКП ’’Осечина’’ за набавку опреме.
У оквиру програма Локални економски развој планирана је отплата последње рате за откуп земљишта за изградњу индустријске зоне, средства за реализацију стручне праксе и субвенције за самозапошљавање.
У оквиру програма Пољопривреда и рурални развој предвиђени су расходи и субвенције у складу са предлогом програма мера подршке за развој пољопривреде за општину Осечина (суфинансирање камата на пољопривредне кредите, набавка садница, подстицаји за пчеларе, набавка оваца, набавка опреме и механизације, регресирање премије осигурања, почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава). У оквиру овог програма предвиђена су и средства за дотације НВО из области пољопривреде.

Програм Заштита животне средине односи се на расходе за заштиту животне средине. Ови расходи планирани су на основу предлога програма, а финансираће се из наменских средстава остварених од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине остварених у 2020. години.
Поред тога, у оквиру програма Заштита животне средине планирани су и расходи за изградњу и одржавање канализације, као и средства за дотације НВО из области заштите животе средине.

У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирани су расходи за изградњу и одржавање путне инфраструктуре, за решавање имовинских односа (куповину земљишта) везано за изградњу и одржавање путева, набавка земљишта за изградњу обилазнице.
Поред тога, у оквиру овог програма планирани су и расходи за унапређење безбедности у саобраћају који ће се финансирати из наменских средстава остварених од новчаних казни за прекршаје. Ови расходи су планирани на основу предога програма за коришћење ових средстава.

У оквиру програма Предшколско васпитање и образовање планиран је превоз деце предшколског узраста и њихових пратилаца који живе на удаљености већој од четири километра од седишта школе.

У оквиру програма основно образовање и васпитање планиран је превоз ученика који живе на удаљености већој од четири километра од седишта школе, у складу са чланом 69. Закона о основном образовању и васпитању, као и трансфери ОШ “Војвода Мишић“ и Образовно – васпитном центру за реализацију програма основног образовања.

Расходи Образовно – васпитног центра Осечина
Социјална давања запосленима
Планирана су средства за исплату помоћи у случају болести или смрти ѕапосленог или члана уже породице.
Накнаде трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак на посао. Ова позиција је планирана на основу трошкова и цена карата из 2019. године и броја запослених који путују.
Награде запосленима и остали посебни расходи
Планиране су јубиларне награде за запосене који то право стичу у 2020. години. Право на јубиларну награду има укупно девет запослених (три запослена за 35 година стажа, пет запослених за 30 година стажа и један запослени за 10 година стажа). Укупна потребна средства за исплату јубиларних награда планирана су на основу просечне зараде у Републици Србији у 2019. години.
Стални трошкови
Планирани су расходи за платни промет, трошкови електричне енергије, комуналних услуга, огрева, телефона, мобилних телефона, осигурања запослених, објеката и опреме. Средства су повећана у односу на 2019. годину због уплате оптичке везе за интернет и вођење електронског дневника.
Трошкови путовања
Планирани су трошкови дневница за службена путовања и смештај запослених на службеним путовањима и смештај на Републичким такмичењима запослених и ученика.
Услуге по уговору
Планирани су расходи за котизације за семинаре, услуге превоза и утовара угља, сервис противпожарних апарата, издаци за стручне испите, услуге надзора, остале услуге по уговору. Поред тога, планирани су и расходи репрезентације који се односе на прославу Дана школе, Савиндана, пријем првака, обележавње дечје недеље.
Специјализоване услуге
Планирани су расходи за санитарне прегледе запослених, микробиолошки преглед воде, услуге безбедности и здравља на раду, остале специјализоване услуге.
Текуће поправке и одржавање
Планирана средства за замену прозора на монтажној згради.

Материјал
Планирана су средства за набавку горива и осталог материјала за превозна средства, канцеларијског материјала, алaта и ситног инвентара, резервних делова за потребе школе, матерјала за образовање, стручних публикација за потребе запослених.
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Планирана средства за плаћање такси приликом регистрације возила, као и остале таксе.
Зграде и грађевински објекти
У оквиру ових расхода планирана су средства за поправку и одржавање крова, прозора и врата у издвојеним одељењима (Комирић, Остружањ, Лопатањ), као и за одржавање горње зграде матичне школе.
Машине и опрема
У оквиру ових расхода планирано је опремање кабинета и учионица, набавка рачунара и монитора, интерактивних табли, видео пројектора, школског инвентара (клупа, столица, столова, ормара) за опремање кабинета музичке и ликовне културе.
ОВЦ Осечина планирао је и реализацију два пројекта у 2020. години и то набавку електронске опреме и набавку школског инвентара.
Расходи ОШ ‘’Војвода Мишић’’ Пецка
Социјална давања запосленима
Планирана су средства за исплату запосленима у случају болести или смрти члана уже породице.
Накнаде трошкова за запослене
Планиран је превоз запослених на посао и са посла.
Награде запосленима и остали посебни расходи
Планиране су јубиларне награде за четворо запослених који то право стичу у 2020. Години и то две за 35 година рада, једна за 20 година рада и једна за 10 година рада у школи.
Стални трошкови
Планирани су расходи за платни промет, трошкови електричне енергије, комуналних услуга, огрева, телефона, мобилних телефона, осигурања запослених, објеката и опреме.
Трошкови путовања
Планирани су трошкови дневница за службена путовања и смештај запослених на службеним путовањима, као и превоз и смештај на републичким такмичењима.
Услуге по уговору
Планирани су расходи за котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентацију и остале услуге по уговору
Специјализоване услуге
Планирани су расходи за санитарне прегледе запослених, микробиолошки преглед воде, услуге безбедности и здравља на раду, сервис ватрогасне опреме и остале специјализоване услуге.
Текуће поправке и одржавање
Одржавање матичне школе, као и предвиђена одржавања у издвојеним одељењима школа Гуњака, Драгодола и Царине, замена дела паркета у фискултурној сали, и друге ситне поправке.
Материјал
Обухвата канцеларијски материјал, гориво и остали материјал за превозна средства, хемијска и остала средства за одржавање хигијене школских просторија у школи Пецкој и на терену, стручну литературу за потребе запослених, материјал за образовање.
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
На овој позицији су планирана средства за плаћање такси приликом регистрације возила, као и остале таксе.
Машине и опрема
Средства су планирана за набавку намештаја, рачунара, паметних табли и остале опреме за образовање.
ОШ “Војвода Мишић“ је планирала и реализацију два пројекта у 2020. години и то замену столарије пластичном на школи и кухињи у Гуњацима и набавку опреме за фискултурну салу.

У оквиру програма средње образовање планиран је превоз ученика који живе на удаљености већој од четири километра од седишта школе, као и трансфери Образовно – васпитном центру за реализацију програма средњег образовања.

Расходи Образовно – васпитног центра Осечина
Социјална давања запосленима
Планирана су средства за исплату помоћи у случају болести или смрти ѕапосленог или члана уже породице.
Накнаде трошкова за запослене
Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак на посао. Ова позиција је планирана на основу трошкова и цена карата из 2019. године и броја запослених који путују.
Трошкови путовања
Планирани су трошкови дневница за службена путовања и смештај запослених на службеним путовањима и смештај на Републичким такмичењима запослених и ученика.
Услуге по уговору
Планирани су расходи за котизације за семинаре, услуге превоза и утовара угља, сервис противпожарних апарата, издаци за стручне испите, услуге надзора, остале услуге по уговору. Поред тога, планирана је израда пројекта партерног уређења школског дворишта у средњој школи.
Специјализоване услуге
Планирани су расходи за санитарне прегледе запослених, микробиолошки преглед воде, услуге безбедности и здравља на раду, остале специјализоване услуге.
Материјал
Планирана су средства за набавку горива и осталог материјала за превозна средства, канцеларијског материјала, алaта и ситног инвентара, резервних делова за потребе школе, матерјала за образовање, стручних публикација за потребе запослених.
Машине и опрема
У оквиру ових расхода планирана је набавка рачунара и монитора, интерактивних табли, видео пројектора, школског инвентара (клупа, столица, столова, ормара).
ОВЦ Осечина планирао је и реализацију два пројекта у 2020. години и то набавку електронске опреме и набавку школског инвентара.

У оквиру програма Социјална и дечја заштита планирани су расходи за студентске стипендије, финансијску подршку породицама за новорођену децу, подршку програму Црвеног крста Осечина, дотације НВО из области социјалне заштите, као и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета општине, као и трансфери Центру за социјални рад (за редовно функционисање Центра, као и за бесплатну исхрану ученика основног образовања и једнократне помоћи).
Расходи Центра за социјални рад “Напредак“
У оквиру овог дела планирани су расходи за функционисање ове установе и то банкарске услуге, трошкови електричне енергије, грејања, комуналних услуга, телефона, мобилног телефона, услуге доставе, услуге чишћења, одржавања рачунара и софтвера, расходи за регистрацију возила, текуће поправке и одржавање опреме, набавку канцеларијског намештаја.
Поред тога, планирани су расходи за проширена права из области социјалне заштите (једнократне помоћи, исхрана ученика, трошкови сахрањивања).
Пројекат “Помоћ и нега у кући старим и инвалидним лицима“ реализује се у циљу пружања помоћи за 24 породице, лица са најнижим пензијама која живе сама, сродници нису у могућности да им помогну. Такође се за 30 жена у току целе године организују дружења и одржавају радионице у ппросторијама удружења пензионера, уз једног водитеља, и један излет.
Ангажоване су две геронто домаћице за по 12 породица. У оквиру ових расхода планиране су накнаде за две геронто домаћице за 12 месеци (по 2,5 сата седмично), накнаде за чланове тима пројекта (координатор, водитељ радионица, рачуноводствени радник), материјални трошкови радионица (канцеларијски материјал, репрезентација, материјал за посебне намене), један излет за жене у току године, средства за хигијену, лична опрема за геронто домаћице, трошкови електричне енергије, комуналних услуга, поправки и трошкови платног промета.

Програм Здравствена заштита обухвата накнаде за утврђивање смрти (мртвозорство) и трансфере Дому здравља Осечина.
Расходи Дома здравља Осечина
За функционисање установе Дом здравља Осечина у 2020. години планирани су расходи за финансирање прековременог рада и дежурства, текуће поправке и одржавање (поправке и одржавање грађевинских објеката и медицинске, лабораторијске администативне опреме и сл.), набавка администативне, медицинске опреме и уградне опреме (стоматолошка столица, хематолошки бројач, канцеларијски намештај, рачунарска опрема и сл.).

За 2020. године планирана је реализација пројекта Уговори о лизингу који обезбеђује отплату лизинга за два санитетска возила за превоз болесника у хитним случајевима и превоз болесника на дијализу до Болнице Ваљево.

У ооквиру програма Развој културе планирани су расходи за информисање и дотације НВО из области културе и верске организације, као и трансфери Историјском архиву Ваљево и Народном музеју Ваљево (за одељење музеја у Осечини).
Историјски архив Ваљево
Планирана су средства за финансирање дела расхода ове установе, на основу Уговора према ком општина Осечина учествује у финансирању у одређеном проценту.
Одељење ваљевског музеја у Осечини
Активности одељења ваљевског музеја у Осечини се реализују у складу са регионалном надлежношћу Народног музеја Ваљево, а на основу Закона о културним добрима и пратећим уредбама, а заснивају се на прикупљању, стручној обради, презентовању покретних културних добара и организацији јавних програмских активности. Општина Осечина финансира рад овог Одељења и у оквиру тога за 2019. годину планирани су расходи за плату једног запосленог, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, опрема и нематеријална улагања.

У оквиру програма Развој спорта и омалдине планиране су дотације НВО из области спорта (Спортски савез и спортски клубови) и расходи који се односе на активности Канцеларије за младе.

Расходи месних заједница
421 – Стални трошкови – у оквиру ове апропријације планирани су расходи за провизију Управе за трезор за промет на рачунима месних заједница
425 – Текуће поправке и одржавање – поправке и одржавање објеката инфраструктуре
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Накнада за одводњавање ЈВП ’’Србијаводе’’ за све месне заједнице, таксе приликом овере потписа за председнике месних заједница и слично

Расходи Народне библиотеке Осечина
411 и 412 Плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца – Планирана је исплата плата запосленима за 12 месеци, у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 10% почев од плате за новембар 2019. године.

413 – Накнаде у натури – новогодишњи пакетићи за децу запослених

414 Социјална давања запосленима – Планирана је помоћ за раднике у случају болести или смрти члана уже породице.

415 Накнада за превоз запослених – За 2020. годину планирана је накнада за превоз једног запосленог.

416 Јубиларне награде – планирана је једна јубиларна награда за 30 година стажа.

421 Стални трошкови – У 2020. години планира се набавка огрева, утрошак електричне енергије за зграду библиотеке у Осечини и издвојено одељење у Пецкој, комуналне услуге, услуге коминикације, трошкови осигурања, трошкове платног промета.

422 Трошкови путовања – На овој ставци планиране су посета Сајму књига, семинари, предавања и радионице у Народној библиотеци Србије, посете књижевним промоцијама и изложбама.

423 Услуге по уговору – У оквиру услуга по уговору у 2020. г. Планирани су трошкови котизација за семинаре Народне библиотеке Србије, услуге штампања, услуге рекламе и пропаганде, услуге репрезентације и остале стручне услуге.

424 Специјализоване услуге – У оквиру услуга културе за 2020. г. планира се одржавање 13 књижевних промоција где ће гости бити значајнија имена домаће књижевности.

425 Текуће поправке и одржавање – У оквиру ове групе расхода за 2020. г. планиране су текуће поправке и одржавање зграда и објеката, опреме, као и културо-историјских споменика.

426 Материјал – Планирају се средства за канцеларијски материјал, часописе, новине, стручну литературу за образовање запослених, гориво, материјале за културу, материјале за одржавање хигијене и остали материјал.

511 Пројектна документација – У 2020.години планиран је део средстава за почетак реконструкције дела зграде у коме је смештена биоскопска сала.

512 Машине и опрема – У 2020. г. планира се набавка следеће опреме:
1. 5 ватрогасних апарата
2. 5 полица за позајмно одељење у Осечини
3. 2 микрофона и каблови
4. Лаптоп
5. Ормар за одлагање документације

515 Нематеријална имовина – У 2020. г. из буџетских средстава планирана је набавка 500 књига за Библиотеку у Осечини и издвојено одељење у Пецкој.

Пројекат Издавачка делатност НБОС усмерен је на развијање културно-историјског идентитета наше локалне заједнице.
Пројекат “ Галерија “ односи се на делатност Галерије у оквиру чијег рада се предвиђају изложбе слика, скулптура и фотографија, као и креативне радионице, које су намењене деци и младима.
Ликовна колонија “Подгорина“ доприноси уметничком развоју и представљању наше локалне заједнице. Поред угледних уметника из наше земље, на колонији учествују и уметници аматери из нашег краја.
Пројекат “Прело“ реализује се са жељом и циљем да народно стваралаштво и обичаје нашег краја сачувамо од заборава, старије суграђанке поново окупимо, а да младе људе упознамо са начином живота наших предака.
Расходи Спортског центра “Осечина“
411 и 412 – Плате, додаци и накнаде запослених и Социјални доприноси на терет послодавца – Планирана је исплата плата запосленима за 12 месеци, у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 8% почев од плате за новембар 2019. године
414 Социјална давања запосленима – Планирана је помоћ за раднике у случају болести или смрти члана уже породице.
421 – Стални трошкови – Планирани су трошкови електричне енергије, комуналних услуга, услуге доставе, трошкови мобилног и фиксног телефона, интернета, расходи за осигурање запослених, објеката и опреме, набавка огрева.
422 – Трошкови путовања – дневнице за службена путовања запослених.
423 – Услуге по уговору – Планиране су услуге одржавања и чишћења објеката, противпожарне услуге, трошкови репрезентације, услуге штампања, котизације, услуге одржавања софтвера, остале услуге по уговору (поклони, пехари, медаље).
424 – Специјализоване услуге – Услуге спасилачке службе, услуге организовања школе пливања, услуге организовања турнира, услуге микробиолошког прегледа воде, здравствена заштита.
425 – Текуће поправке и одржавање – Кречење и одржавање мотела, интерната, зграде свлачионица, одржавање хале (поправка крова, санитарних чворова…), поправка и одржавање справа справа у фитнесу и теретани, поправка и одржавање базена.
426 – Материјал – Набавка хлора и хемије за одржавање базена, набавка средстава за чишћење мотела и хале, материјал и алат за рад са основним средствима, радне униформе, материјал за спорт, пиће и сладоледи на базенима.
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – Републичке, општинске и судске таксе
511 – Капитално одржавање зграда и објеката – Средства за плаћање ПДВ-а, надзора и зехничког пријема за завршетак доградње анекса спортске хале, реконструкција базена (замена плочица и инсталација на базенима, замена филтера), хобловање и лакирање паркета у спортској хали.
512 – Машине и опрема – набавка справа за теретану, опреме за сауну, канцеларијског намештаја.
У оквиру пројекта “Отворене забавне школе фудбала и турнири“ планирана је котизација за учешће, превоз деце, сендвичи и сокови, организација забавне школе у Пецкој (два дана), превоз деце на завршни турнир у Београду, семинар за тренере.
У оквиру пројекта Универзалне спортске школе планирана је израда плана и програма рада у спортској школи, иницијално, контролно и завршно тестирање деце у Осечини и Пецкој, обрада и анализа добијених резултата.
Кошаркашки турнир “Осечански победник“ је спортска манифестација која се већ неколико година одржава са циљем подизања квалитета рада кошаркашког клубаи његове промоције, како у Србији, тако и у региону. Део расхода који ће се финансирати из средстава буџета општине односи се на набавку спортске опреме – мајица за учеснике турнира и хране за спортисте учеснике.

Расходи Предшколске установе “Лане“
411 и 412 –Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца – Плате, додаци и накнаде запослених – планиране у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 9% почев од плате за новембар 2019. године. Део расхода за плате запослених (411 и 412) финансираће се из средстава трансфера од Републике, а део из пренетих еутрошених средстава из 2019. године.

413 – Накнаде у натури – новогодишњи пакетићи за децу запослених
414-социјална давања запосленима
У оквиру ових расхода планиране су исплате накнада за време одуствовања са посла на терет фондова до рефундације од стране државе, као и отпремнине и помоћи. Планирана су средства за отпремнину за једног запосленог приликом одласка у пензију, најмање у висини две просечне зараде у Републици или у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, зависно од тога шта је за запосленог повољније.
415-накнаде за превоз запослених
Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада исплаћује се за петнаесторо запослених,и то: пет запослених на релацији Ваљево – Осечина, једно на релацији Лозница – Осечина и осам запослених на релацијима Комирић – Осечина, Осечина – Лопатањ, Осечина – Остружањ, Гуњаци –Пецка – Царина, Пецка-Осечина, Осечина – Плужац. Приликом планирања потребних средстава за 2020. годину у обзир су узете цене карата за наведене релације у 2019. години.

416-награде, бонуси и остали посебни расходи
Јубиларне награде за двоје запослених, једног запосленог за 30 година рада у установи и једног запосленог за 10 година рада у установи. По Правилнику о раду ПУ „Лане“ и Посебном колективном уговору за џапослене у установама предшколског васпитања и образовања за десет година рада у установи исплаћује се 50% од просечне зараде у Републици, за тридесет година једна и по просечна зарада у Републици.
421- стални трошкови – трошкови платног промета, енергетске услуге (угаљ, дрво), комуналне услуге, услуге телекомуникације, трошкови осигурања. Планирана су средства за редовне месечне трошкове пословања установе, као и средства за финансирање набавке енергената за грејање.
422-трошкови за службена путовања
Планирана су средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу.

423-услуге по уговору (котизација за семинаре, стручна саветовања, издаци за стручне испите, репрезентација)
У оквиру ове апропријације планирана су средства за стручно усавршавање запослених, похађање семинара, стручних саветовања, издаци за стручне испите, трошкови одржавања софтвера, објављивања тендера, репрезентације и друге услуге по уговору.
424-специјализоване услуге
Највећи део ових средстава неопходан је за континуирано праћење квалитета намирница, услова рада, хигијене у установи, као и за санитарне прегледе за све запослене који су у контакту са храном и децом. Део средстава троши се и на редовно сервисирање ватрогасне опреме и пратеће услуге. Поред тога, у оквиру ове економске класификације, планирана су и средства за услуге фирме која је задужена за безбедност и здравље на раду.

425-текуће поправке и одржавање
Планирана су средства за редовно одржавање објекта и дворишта, кречење, фарбање ограде, поправка дотрајалих справа за игру, обнова зеленила у дворишту, прање тепиха, одржавање и поправке опреме.

426-материјал
На овој позицији планирана су средства за набавку намирница за припремање хране, средстава за одржавање хигијене, канцеларијског и потрошног материјала, униформи за запослене, играчака, стручне литература, алaта и ситног инвентара, резервних делова.
465- Остале дотације и трансфери
На овој позицији су планирана средства која су по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом сви послодавци дужни да уплаћују у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом уколико немају запослену особу са инвалидитетом.
Према члану 24. овог Закона послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да запосли једну особу са инвалидитетом. Како у Предшколској установи „Лане“ нема запослених особа са инвалидитетом а укупан број запослених је 41, установа има законску обавезу месечног учешћа у финансирању зараде за једну особу са инвалидитетом. Ово учешће износи 50% просечне бруто зараде у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.
482- Порези, обавезне таксе и пенали
511 – зграде и грађевински објекти
Планирана су средства за замену дотрајале столарије на једној соби. Ова инвестиција ће допринети повећању енергетске ефикасности и безбедности самог објекта.
512-машине и опрема
512211-намештај
Планирана је замена дотрајалог намештаја у радним собама.
512221- рачунарска опрема
На овој позицији планирана су средства за набавку једног рачунара и у случају потребе за заменом неког од делова рачунарске опреме.

512241 – електронска опрема

Набавка телевизора за припремну предшколску групу.

Расходи Туристичке организације ’’Подгорина’’
– 411 и 412 –Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца – Плате, додаци и накнаде запослених – Планирана је исплата плата запосленима за 12 месеци, у складу са смерницама датим у Упутству, на нивоу исплаћених плата у 2019. години, узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне власти за 8% почев од плате за новембар 2019. године.

– 413 – Накнаде у натури – новогодишњи пакетићи за децу запослених

– 414 Социјална давања запосленима – Планирана је помоћ за запослене у случају болести или смрти члана уже породице.

– 415- накнаде трошкова за запослене – планиран је превоз за једног запосленог за 12 месеци

– 421- стални трошкови – трошкови платног промета (накнаде за услуге које врши Управа за трезор), трошкови електричне енергије, комуналних услуга, телефона, мобилног и фиксног, интернета, услуге доставе, здравствено осигурање запослених, трошкови закупа.

– 422 – трошкови путовања – трошкови дневница за службена путовања запослених

– 423- Услуге по уговору – услуге одржавања софтвера, репрезентација, поклони, услуге фотокопирања

– 425- текуће поправке и одржавање – обухвата поравке и одржавање опреме

– 426- материјал – набавка канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина, материјал за одржавање хигијене

– 482 – порези,обавезне таксе и пенали – Републичке, општинске и судске таксе
– 512 – машине и опрема набавка опреме.
Сајам шљива – Манифестација која се организује у циљу промоције и унапређења туристичких потенцијала и промоције производње и прераде шљиве и стварања локалног бренда препознатљивог као на подручју Србије, тако и Европе.
За 2020. годину, као и ранијих година, планирани су расходи који се односе на организацију и реализацију Сајма, и то:.
421 – стални трошкови – трошкови телефона, мобилног телефона, интернета
423 – услуге по уговору – Услуге штампања, рекламе и пропаганде, медијске услуге, репрезентација, поклони учесницима и гостима Сајма, награде најуспешнијим учесницима Сајма, припрема и распремање простора, изнајмљивање штандова, бина и озвучење бине, озвучење Сајма, организација концерата, услуге обезбеђења, опремање штандова, снимање и фотографисање, организација осталих активности на Сајму
426 – материјал – канцеларијски материјал, бензин, материјал за одржавање хигијене, остали материјал неопходан за реализацију разних активности на Сајму.
512 – опрема за потребе одржавања сајма.

Меморијал ’’Миленко Павловић’’ – Организује се у циљу одавања почасти и сећања на хероје из претходних ратова са подручја општине Осечина који су живот дали за одбрану земље.
Расходи који су планирани за 2020. годину, у вези Меморијала:
423 – услуге по уговору – Услуге штампања, рекламе и пропаганде, репрезентација
426 – материјал – материјал неопходан за реализацију Меморијала, бензин, материјал за одржавање хигијене, остали материјал
Две обале једна Дрина – Међународна смотра културно – уметничких друштава општине Осечина и културно – уметничких друштава Републике Српске ради очувања традиције и повезивања младих људи са обе стране Дрине.
Расходи који су планиран за 2020. годину, у вези ове манифестације:
423 – услуге по уговору – услуге штампања, репрезентација, поклони и награде најуспешнијим културно – уметничким друштвима
426 – материјал неопходан за реализацију ове манифестације.
Избор за харамбашу Подгорине – Манифестација која се организује са циљем очувања традиције и културних вредности нашег краја, такмичење у народном вишебоју, обележавање битке за ослобођење 1806. године.
Расходи који су плланирани у вези ове манифестације за 2020. годину:
423 – услуге по уговору – услуге штампања, рекламе и пропаганде, медијске услуге, репрезентација, поклони и награде најуспешнијим учесницима манифестације, извођење уметничког програма
426 – материјал неопходан за реализацију ове манифестације.
Сабор ловаца Влашић – промоција ловног туризма, окупљање ловачких удружења са територије целе Србије са циљем проширења сарадње и упознавање са природним и животињским богатством наше општине.
Расходи који су плланирани у вези ове манифестације за 2020. годину:
423 – услуге по уговору – услуге штампања, рекламе и пропаганде, репрезентација
426 – материјал неопходан за реализацију ове манифестације.

Расходи Општинског јавног правобранилаштва
У овом делу планирани су трансфери граду Ваљево на име финансирања дела плате заједничког јавног правобраниоца, на основу предлога финансијског плана за 2019. Годину, а у складу са Одлуком о Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и Општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и Споразумом о начину финансирања и обезбеђењу средстава за рад Заједничког правобранилаштва број ЈП-4/15, од 23.01.2015. године, према којима општина Осечина учествује са 5% у финансирању овог органа.

У складу са Законом о буџетском систему, Одлука о буџету општине Осечина за 2020. годину садржи и програмски део у коме су средства у укупном износу од 384.172.514 динара распоређена по програмима, а у оквиру програма по програмским активностима и пројектима.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

БРОЈ: 060-____/2019
У Осечини, дана _______ 2019. год. Председавајући Већа, Драган Алексић, с.р.

Scroll To Top