ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Радови, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Радови, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-48/2019
Број одлуке: 404-48/2019
Датум:04.12.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.170, од 03.12.2019.године, у поступку јавне набавке мале вредности, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

Образложење
Наручилац је дана 19.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредност, радови, извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини ( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), бр. 404-48/2019, а дана 19.11.2019. године објавио позив на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина. Обзиром да је конкурсна документација мењана обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је 25.11.2019.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности, радови.
Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини
( Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.600.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 понуђач:
1. Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ
104776980.
3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда у погледу испуњености услова и захтева тражених конкурсном документацијом.
Понуда понуђача:
– Фер партнер Осечина, заведена под бројем 170 је прихватљива јер испуњава све услове и захтеве тражене конкурсном документацијом.

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач Фер партнер Осечина, понудио је цену у износу од 1.491.500,00 дин. без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Фер партнер Осечина, бр. 170 од 03.12.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дарко Грујичић председник Комисије, Жељко Андрић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Фер партнер Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, понуда бр.170, од 03.12.2019.године .

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top