ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ “БРАЋА НЕДИЋ“, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ “КЉУЧ У РУКЕ“

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ “БРАЋА НЕДИЋ“, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ “КЉУЧ У РУКЕ“

Општина Осечина
Адреса: Карађорђева 78
Број: 404-29/2019
Датум:28.11.2019. године
Осечина

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац,  доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ “БРАЋА НЕДИЋ“, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ “КЉУЧ У РУКЕ“

број 404-29/2019 од 23.08.2019. године

 

 1. Наручилац је одлучио  да  дозволи измену Уговора о јавној набавци добара-пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“, број 404-29/2019 закључен дана 23.08.2019. године, и то :
 • члана 5. став 1. Уговора, тако да рок за извршења предмета јавне набавке уместо “у року од 200 (двеста) дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци“ буде  “у року од 220 (двестадвадесет)  дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци“ и
 • члана 5. став 2. Уговора, тако да рок за израду пројекта за грађевинску дозволу ПГД уместо “45 каленсардких дана“ буде “65 календарских дана“.
 1. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је :  „ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ДРВНУ СЕЧКУ У ДВОРИШТУ ОШ “БРАЋА НЕДИЋ“, ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У ОСЕЧИНИ ПО СИСТЕМУ “КЉУЧ У РУКЕ““ Ознака из општег речника набавке:

71320000 Услуге техничког пројектовања
44621200-1 Котлови
45331110-0 Радови на инсталацији котлова
44163120-7 Цеви за даљинско грејање
45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова
45262700 – адаптација зграда;

 

 1. Првобитни рок за извршење уговорене обавезе у погледу извршења предмета јавне набавке је 200 (двеста) дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци, а рок за израду пројекта за грађевинску дозволу ПГД је 45 календарских дана.
 2. Измењени рок за извршење уговорене обавезе у погледу извршења предмета јавне набавке је 220 (двестадвадесет) дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци, а рок за израду пројекта за грађевинску дозволу ПГД  је 65 календарских дана.
 3. Разлог за измену уговора је Захтев добављача од 06.11.2019. године, којим добављач предлаже продужење рока за израду пројекта за грађевинску дозволу ПГД а самим тим и рока за извршење уговорене обавезе због потрошеног времена за реализацију пројектне документације обзиром да је у ИДРу за топловод и топлотне подстанице, на које су издати локацијски услови није садржао адекватне парцеле те је било неопходно ући у процедуру за измену локацијских услова. Предметни захтев примљен је 06.11.2019. године у општину Осечина и  прослеђен Канцеларији за управљање јавним улагањима, која је дала сагласност на исти 19.11.2019. године.
 4. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2.  Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у уговору о јавној набавци. С обзиром на то да у конкретном случају ради о објективним разлозима за продужење рока за извршење предмета јавне набавке дозвољен је продужетак  рока за  извршење уговорене обавезе  у погледу  израде пројекта за грађевинску дозволу ПГД 65 (шездесетпет) календарских дана, као и рока за извршење предмета јавне набавке у року од 220 (двестадвадесет) дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци.
 5. Основ за измену Уговора су члан 115.ст. 2. Закона о јавним набавкама,  као и члан 23. Уговора о јавној набавци добара-пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“ којим је предвиђено да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке  ако наступе околности на које Добављач није могао да утиче.
 6. Анекс Уговора о јавној набавци добара-пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ “Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему “кључ у руке“, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет  дана од дана објављивања ове одлуке.
 7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

Одговорно лице наручиоца

                                                                                                                       

___________________________           

Scroll To Top