ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пешачке стазе у ул. Пере Јовановића Комирићанца у Осечини – додела уговора
Израда пешачке стазе у ул. Пере Јовановића Комирићанца у Осечини – додела уговора

Израда пешачке стазе у ул. Пере Јовановића Комирићанца у Осечини – додела уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-37/2016
Број одлуке: 404-37/2016
Датум:09.12.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Фер партнер” Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980, у поступку јавне набавке израда пешачке стазе у ул. Пере  Јовановића  Комирићанца у Осечини, радови – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 07.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, радови, израда пешачке стазе у ул. Пере  Јовановића  Комирићанца у Осечини, радови, бр. 404-37/2016,  а дана 07.12.2016. године доставио позив на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-радови.

Предмет јавне набавке је израда пешачке стазе у ул. Пере  Јовановића  Комирићанца у Осечини, радови .

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 350.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. ”Фер партнер” Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980
 2. ”Ом-Електро” Лозница, Саве Ковачевића 9/10, матични број62721570, ПИБ 107405616
 3. ”ЕХГ Техника” д.о.о. за инжењеринг Лозница, Ђуре Јакшића бр.12, матични број 07983409, ПИБ 101196002

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 

 1. Понуђач ”Фер партнер” Осечина, понудио је цену 327.800,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач ”ЕХГ Техника” д.о.о. за инжењеринг Лозница , понудио је цену 356.700,00 дин. без ПДВ-а;
 3. Понуђач ”Ом-Електро” Лозница, понудио је цену 357.100,00 дин. без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда ”Фер партнер” Осечина и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ”Фер партнер” Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top