ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка рачунарске опреме
Набавка рачунарске опреме

Набавка рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-25/2018
Број одлуке: 404-25/2018
Датум: 10.08.2018. године

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

 ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, матични број 20703539, ПИБ 106905625, понуда број 83 од 07.08.2018.године, у поступку ЈН мале вредности набавка рачунарске опреме бр.404-25/2018.

 Образложење

 Наручилац је дана 31.07.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-25/2018, за јавну набавку: набавка рачунарске опреме, добра, а дана 31.07.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понудa.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

 Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме-добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 896.667,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 понуђач:

 1. Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, амтични број 20703539, ПИБ 106905625

 3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Recit d.o.o. Београд понудио је цену у износу од 891.666,00 динара без ПДВ-а

   

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Понуђач Recit d.o.o. Београд , заведена под бројем 83, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Милан Петровић члан и Снежана Милошевић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, амтични број 20703539, ПИБ 106905625, понуда број 83 од 07.08.2018.године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

   Милан Урошевић

Scroll To Top