ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ДОДЕЛА УГОВОРА – Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини
ДОДЕЛА УГОВОРА – Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини

ДОДЕЛА УГОВОРА – Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-11/2017
Број одлуке: 404-11/2017
Датум: 11.08.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813, Almaks d.o.o.Београд, Господара Вучића бр.129, матични број 06698182, ПИБ 100571552 и Alfaco Inženjering d.o.o. Чачак, Браће Станић бр. 47, матични број 06981607, ПИБ 101107749 заједничка понуда бр.86 од 26.07.2017. године.

Образложење

Наручилац је дана 20.02.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-11/2017, извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке: 45262700- адаптација зграда, а дана 15.06.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 4 (четири) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак, радови.

Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 26.055.508,73 динара.

Одступања од плана набавке: Закључком Владе бр.351-9647/2016 од 11.10.2016. године усвојен је Извештај радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите којим је одобрен прелиминарни списак објеката јавне намене који ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима из средстава која ће бити обезбеђена из међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета и буџета јединице локалне самоуправе, а у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе бр.351-3817/2016)  као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је усвојен Закључком Владе од 24. 01.2017. године 05 број 351-562/2017-1.

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 4 (четири)  понуђача:

 1. Група понуђача : Samex Groupр д.о.о. Београд, ул.Александра Стамболијског бр.26, матични број 07483031, ПИБ 101184009, СЗР Samex gradnja Болеч, ул. 22. децембар бр.2 матични број 62157836, ПИБ 105586792 и TVI д.о.о. Београд ул.Стојана Матића бр.44/2, матични број 20663987, ПИБ 106707005
 2. Група понуђача: Roofs d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.5/III /10 матични број 20193646, ПИБ 104585408, Пробанат-изградња д.о.о. Београд Прешевска 42, матични број 08782105, ПИБ 102757023 и Тесла – системи д.о.о. Нови Београд, Милентија Поповића 32а, матични број 20194596, ПИБ 104593699
 3. Заједничка понуда: ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, Милована Глишића бр.56, матични број 20417099, ПИБ 105592947. СЗР Линија, Ваљево, ул. Обилазни пут бб, матични број 55569649, ПИБ 101900009 , Процесор Електроника д.о.о. Ваљево, Карађорђева 120/5 , матични број 17296019, ПИБ 100075755, СЗР-СТР Симон Ваљево, Сењак бр.23, матични број 54720084, ПИБ100074631 и Френки аларм д.о.о. Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева бр.73/6, матични број 07626304, ПИБ 100070559
 4. Заједничка понуда: ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813, Almaks d.o.o.Београд, Господара Вучића бр.129, матични број 06698182, ПИБ 100571552 и Alfaco Inženjering d.o.o. Чачак, Браће Станић бр. 47, матични број 06981607, ПИБ 101107749

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 4.

 1. У понуди понуђача ГПД Key д.о.о. Ваљево, Almaks d.o.o.Београд и Alfaco Inženjering d.o.o. Чачак, уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 2. У понуди понуђача ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, СЗР Линија, Ваљево,  Процесор Електроника д.о.о. Ваљево,  СЗР-СТР Симон Ваљево и Френки аларм д.о.о. Ваљево  уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 3. Од понуђача Samex Groupр д.о.о. Београд, СЗР Samex gradnja Болеч, и TVI

д.о.о. Београд тражено је додатно објашњење, односно да доставе копију међусобног уговора у оквиру конзорцијума (групе понуђача) у вези са  потврдом Града Београда-Градска управа града Београда за ЈН извођење радова друге фазе адаптације и санације објекта отвореног стадиона СРЦ ”Ташмајдан” у Београду, из којих ће се видети финансијски удео правних лица на које се потврда односи. Исти је достављен у одређеном року.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

 • понуда понуђача  Roofs d.o.o. Нови Београд,  Пробанат-изградња д.о.о.

Београд  и Тесла – системи д.о.о. јер  није доставио доказ о испуњености обавезних услова у складу са чл.75. став 1 .т.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, односно није доставио овлашћење сектора за ванредне ситуације Републике Србије издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара  и као таква је неприхватљива и није узета у разматрање;

 • понуда понуђача Samex Groupр д.о.о. Београд, СЗР Samex gradnja Болеч, и TVI

д.о.о. Београд јер није испунио тражени услов у погледу пословног капацитета. У накнадно достављеном Споразуму о заједничком извршењу посла између Samex Groupр д.о.о. Београд и Mikro Fil Mont Аранђеловац дефинисано је да поменуте радове (на санацији стадиона и обнови клизишта ) изводе заједно, те део посла припада и другом члану групе Mikro Fil Mont Аранђеловац. Санација стадиона и обнова клизишта не одговара траженом услову конкурсне документације јер није у питању објекат високоградње и не могу се признати у тражени пословни капацитет јер нису истоветни предмету јавне набавке, и као таква је неприхватљива и није узета у разматрање;

– понуда понуђача ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево,  СЗР Линија, Ваљево,  Процесор Електроника д.о.о. Ваљево,  СЗР-СТР Симон Ваљево и Френки аларм д.о.о. Ваљево јер није доставио писмо о намерама банке за отклањање грешака у гарантном року у складу са конкурсном документацијом. Достављено писмо о намерама банке није  обавезујуће писмо банке,  има одредницу која се односи на пословну политику банке, није заведено, и као таква је неприхватљива и није узета у разматрање;

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђачи – заједничка понуда: ГПД Key д.о.о. Ваљево, Almaks d.o.o.Београд и Alfaco Inženjering d.o.o. Чачак, понудили су  24.902.644,68  динара без ПДВ-а

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ГПД Key д.о.о. Ваљево, Almaks d.o.o.Београд и Alfaco Inženjering d.o.o. Чачак, заведена под бројем 86 и предложио наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Понуђачи ће радове  извршити  у складу са Споразумом о формирању конзорцијума бр. 878/17-I од 17.07.2017. године.

 1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавне набавке у саставу: Милан Урошевић заменик председника, Вук Станковић члан Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу:   ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813, Almaks d.o.o.Београд, Господара Вучића бр.129, матични број 06698182, ПИБ 100571552 и Alfaco Inženjering d.o.o. Чачак, Браће Станић бр. 47, матични број 06981607, ПИБ 101107749, заједничка понуда бр.86 од 26.07.2017. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top