ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева
Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-7/2019
Број одлуке: 404-7/2019
Датум: 06.02.2019. године

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина доноси

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, Николе Пашића бр.2, матични број 55483205 ПИБ 101957255; понуда број 19 од 04.02.2019. године.

 Образложење

Наручилац је дана 25.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-7/2019, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева , услуге, ознака из општег речника јавне набавке:65000000 , а дана 25.01.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је 1(једна) понудa.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.

 Предмет јавне набавке је хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 4.800.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао један понуђач:

1.СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, Николе Пашића бр.2, матични број 55483205 ПИБ 101957255;

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (једна).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза понудио је 14.511,00 динара без ПДВ-а (јединична цена ).

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза , заведена под бројем 19, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дарко Грујичић заменик председника Комисије, Величко Марковић члан и Сузана Глигорић члан .

Контакт: тел./факс 014/451-158.

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, Николе Пашића бр.2, матични број 55483205 ПИБ 101957255; понуда број 19 од 04.02.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top