ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини

Изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-37/2020
Број одлуке: 404-37/2020
Датум:23.11.2020. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Предузеће за путеве ”Ваљево” а.д. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 94, ПИБ 101898873, матични број 07188994, понуда бр.75 од 20.11.2020.године, у поступку јавне набавке изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини, радови – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 12.11.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, радови, набавка на коју се закон не примењује, изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини, бр. 404-37/2020, а дана 12.11.2020. године доставио позив на 3 адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3 понудe.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – радови
Предмет јавне набавке је изградња тротоара у улици П.Ј.Комирићанца у Осечини.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.950.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:
1. Предузеће за путеве ”Ваљево” а.д. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 94, ПИБ 101898873, матични број 07188994
2. Stobex d.o.o. Лозница, Кнеза Милоша бр.15, ПИБ 123389956, матични број 07573367
3. ГП ”Компресор инг” д.о.о. Ваљево, Сувоборска бб, ПИБ 105592947, матични број 20417099

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три) .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач Предузеће за путеве ”Ваљево” а.д. Ваљево, понудио је цену у износу од 2.299.304,03 дин.без ПДВ-а
2. Понуђач Stobex d.o.o. Лозница, понудио је цену у износу од 2.848.672,50 дин.без ПДВ-а
3. Понуђач ГП ”Компресор инг” д.о.о. Ваљево понудио је цену у износу од 3.569.566,53 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Предузеће за путеве ”Ваљево” а.д. Ваљево, бр. 75 од 20.11.2020. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Жељко Андрић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Предузеће за путеве ”Ваљево” а.д. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 94, ПИБ 101898873, матични број 07188994, понуда бр.75, од 20.11.2020.године.
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 214. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top