ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

Израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда Локалног плана управљања отпадом општине Осечина за период 2021-2030, набавка на коју се закон не примењује, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:број 404-27/2021 са понуђачем Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд, Немањина 6/IV, матични број 07451342, ПИБ 100003172-носилац посла и Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића 1, матични број 17526529, ПИБ 103109358 члан групе понуђача

Уговорена вредност јавне набавке износи 930.000,00 дин.без ПДВ-а, односно 1.116.000,00 дин. са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.
Највиша понуђена цена 930.000,00 динара а најнижа понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 27.07.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 30.08.2021. године.

Уговор је закључен до 31.12.2021.године.

Scroll To Top