ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка
Израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка

Израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-38/2020
Број одлуке: 404-38/2020
Датум:30.11.2020. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Радосав Марјановић ПР, Пројектни биро РМ-ПРОЈЕКТ Пожега, Школска 8/2, матични број 62362391, ПИБ 106909722, понуда бр.78 од 26.11.2020.године, у поступку јавне набавке израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка, услуге– набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 20.11.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, набавка на коју се закон не примењује, израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка, бр. 404-38/2020,  а дана 20.11.2020. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 2 понудe.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – услуге

Предмет јавне набавке је израда пројекта (елаборат хитних санационих радова) на рекама Драгодолка, Пецка и Царинка

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 500.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

  1. Радосав Марјановић ПР, Пројектни биро РМ-ПРОЈЕКТ Пожега, Школска 8/2, матични број 62362391, ПИБ 106909722
  2. Александар Петровић ПР, Студио за пројектовање ARHIPOINT, Ваљево, Јанка Веселиновића бр. 9, матични број 63628034, ПИБ 1117653798

3.Подаци о одбијеним понудама

 Укупан број поднетих понуда износи 2 (две) .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Радосав Марјановић ПР, Пројектни биро РМ-ПРОЈЕКТ Пожега понудио је цену у износу од 000,00 дин.без ПДВ-а
  2. Понуђач Александар Петровић ПР, Студио за пројектовање ARHIPOINT, Ваљево, понудио је цену у износу од 000,00 дин.без ПДВ-а

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Радосав Марјановић ПР, Пројектни биро РМ-ПРОЈЕКТ Пожега, бр. 78 од 26.11.2020. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић  члан Комисије и Снежана Милошевић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Радосав Марјановић ПР, Пројектни биро РМ-ПРОЈЕКТ Пожега, Школска 8/2, матични број 62362391, ПИБ 106909722, понуда бр.78 од 26.11.2020.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 214. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top