ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројекта санације три клизишта на локалном путу у Комирићу – додела уговора
Израда пројекта санације три клизишта на локалном путу у Комирићу – додела уговора

Израда пројекта санације три клизишта на локалном путу у Комирићу – додела уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-36/2016
Број одлуке: 404-36/2016
Датум:20.12.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, Војводе

Мишића бр.13/Б матични број 20019280 ПИБ103828460, у поступку јавне набавке израда пројекта санације три клизишта на локалном путу у Комирићу ”Стара џада”, засеок Мишићи у зони реке Јадар – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 06.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда пројекта санације три клизишта на локалном путу у Комирићу ”Стара џада”, засеок Мишићи у зони реке Јадар, бр. 404-36/2016,  а дана 09.12.2016. године доставио позив потенцијалним понуђачима на  3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда пројекта санације три клизишта на локалном путу у Комирићу ”Стара џада”, засеок Мишићи у зони реке Јадар.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 480.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2  понуђача:

 1. ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића бр.13/Б матични број 20019280 ПИБ103828460
 2. VENS3 Лазаревац, Владике Николаја Велимировића бр.7, матични број 60955662, ПИБ 1055300294

 3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, понудио је цену 498.000,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач VENS3 Лазаревац, понудио је цену 500.000,00 дин. без ПДВ-а
 3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Сузана Глигорић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића бр.13/Б матични број 20019280 ПИБ103828460,

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top